Każdy pracodawca, który chce dobrze zorganizować pracę w swoim przedsiębiorstwie, powinien przede wszystkim przedstawić każdemu z pracowników precyzyjny zakres obowiązków. Dlatego też wielu z nich sporządza dla każdej zatrudnionej osoby opis stanowiska pracy. Jak powinien wyglądać taki dokument? Odpowiadamy!   Opis stanowiska pracy - po co go sporządzać? Do napisania opisu stanowiska pracy z pewnością może zniechęcić fakt, że jest to czasochłonne zajęcie - pracodawca musi zweryfikować zakres obowiązków pracowników, usystematyzować je, wyznaczyć priorytety i opisać je w taki sposób, by pracownik nie miał wątpliwości, co do tego, czym powinien się zajmować.   Choć może zająć to sporo czasu i będzie wymagało zaangażowania, warto się tym zająć, bowiem zyski ze sporządzenia takiego dokumentu odniesie nie tylko pracownik, lecz także pracodawca. Zakład pracy z pewnością zacznie funkcjonować lepiej, a przyczyni się do tego:

 • równe rozdzielenie pracy między wszystkich zatrudnionych,
 • jasne i wyraźne wskazanie wymagań, które będą musieli spełnić kandydaci na konkretne stanowisko w firmie,
 • określenie zakresu uprawnień, obowiązków i sposobu ich wykonywania przez każdego pracownika,
 • uproszczenie procesu wdrażania nowych pracowników i przedstawiania im zasad pracy na konkretnym stanowisku.  

Opis stanowiska umożliwia też osobie zatrudnionej przygotowanie praktyczne i merytoryczne do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Co powinien zawierać opis stanowiska pracy? W opisie stanowiska pracy powinny znaleźć się:

 • nazwa stanowiska - pełna i precyzyjna,
 • cel stworzenia stanowiska - znaczenie i funkcja osoby pracującej na konkretnym stanowisku w firmie,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej - wskazanie przełożonych, podwładnych i osób współpracujących,
 • warunki pracy - wskazanie miejsca i czasu pracy, pomieszczeń, materiałów i urządzeń, których pracownik będzie używał w czasie pracy,
 • zakres odpowiedzialności - wskazanie, za co pracownik odpowiada przed przełożonymi,
 • podstawowe zadania i czynności - wskazanie, jakich czynności będzie dokonywał pracownik w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych,
 • uprawnienia pracownika - wskazanie, do jakich czynności uprawniony jest pracownik,
 • zagrożenia - wskazanie ryzyka zawodowego i innych niebezpieczeństw, związanych z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, jeśli takie występują,
 • wykształcenie i kwalifikacje - wskazanie poziomu wykształcenia niezbędnego do prawidłowego wypełniania obowiązków, a także doświadczenia i umiejętności,
 • cechy osobowości - wskazanie cech i predyspozycji, jakie powinien posiadać pracownik zatrudniony na danym stanowisku.

Zobacz też:

Sprostowanie świadectwa pracy Kalkulator umowa o pracę