Pełnomocnik wpisany do EDG

Od 1 lipca tego roku zacznie funkcjonowanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jej zadaniem będzie rejestrowanie osób fizycznych i upublicznianie danych o nich poprze elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wraz z powstaniem CEIDG, w życie wchodzi nowelizacja ustawowa dotycząca podjęcia w Polsce działalności przez cudzoziemców. Zgodnie z tymi ustawami, przedsiębiorstwo w naszym kraju będą mogły rejestrować osoby, które posiadają zezwolenie na osiedlenie lub pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot albo zamieszkanie na czas wyznaczony, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany albo zezwolenie na mieszkanie na czas określony pozostając w związku małżeńskim z obywatelem polskim mieszkającym na terenie kraju. Zapis w krajowym rejestrze urzędowym działalności gospodarczych jest powszechny i ogólnodostępny z wyłączeniem numeru PESEL, numeru identyfikacyjnego i adresu zamieszkania właściciela firmy. Ustawa przewiduje również, że do ewidencji powinien być zapisany pełnomocnik właściciela firmy, dane o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności, straceniu zdolności do czynności prawnych, zatwierdzeniu upadłości i wszczęciu postępowania naprawczego. Przepisy te wejdą w życie po 30 dniach od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.