Wielu przedsiębiorców w swojej praktyce gospodarczej korzysta z różnego rodzaju typologii, przy czym najczęściej używane są PKD, PKWiU, KOB. Klasyfikacje te stworzone zostały na potrzeby badań statystycznych. Używane są do gromadzenia i analizowania zgromadzonych informacji odnoszących się do ilości, typów i asortymentu firm, wyrobów, budynków oraz oferowanych usług . Co więcej, istniejące typologie powstały w oparciu o unijne dyrektywy i są w pełni z nimi zintegrowane.   Polska Klasyfikacja Działalności - zwana PKD w użytku od 2007 roku. Dotyczy wszystkich działalności gospodarczych w kraju. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych - w skrócie KOB lub POKB, stanowi oznaczony wykaz budynków, który staje się towarem finalnym działalności budowlanej. Klasyfikacja ustala nazwy, zakres, symbole poszczególnych grup klasyfikacyjnych na czterech poziomach, tj. grup, działów, sekcji i klas. Jest w pełni zintegrowana z wymaganiami unijnymi co do obiektów budowlanych. Typologia ta wykorzystywana jest w celach statystycznych oraz do sporządzania protokołów budowlanych, rejestrów budowli i mieszkań, określenia wartości budynków jak również rachunków narodowych. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - w skrócie PKWiU Zgodnie z tą klasyfikacją każdy wyrób i usługa jest opisana cyfrowym kodem. Wdrożona została Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. Nr 207, poz 1293, z późniejszymi zmianami) do stosowania w ewidencji, dokumentacji, statystyce, rachunkowości, jak również w urzędowych katalogach i systemach informacyjnych administracji publicznej.