Man Worrying About Paying Bills and BankruptcyKażdy przedsiębiorca musi odprowadzać do urzędu skarbowego podatek - w zależności od decyzji, obowiązek ten należy spełniać co miesiąc lub co kwartał. Dodatkowo konieczne jest także opłacanie składek ZUS zarówno za pracodawcę, jak i za pracowników. Ile miesięcznie oddaje państwu przedsiębiorca?

 

Podatek dochodowy i VAT Każdy podatnik, dokonujący czynności opodatkowanej, zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT. W zależności od rodzaju przeprowadzonej transakcji, obowiązują stawki: 23%, 8% lub 5% od kwoty wyszczególnionej na fakturze. Obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru lub zakończenia świadczenia usługi, bądź też z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż do 7 dnia od momentu wydania towaru.

W przypadku podatku dochodowego, każdy podatnik podlegający pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), zobowiązany jest do 20 dnia każdego miesiąca odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na poczet tego podatku. Wynosi ona 20 procent dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Ostateczne rozliczenie podatku dochodowego następuje natomiast w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Składki na ubezpieczenia społeczne Każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania składek ZUS - chyba, że oprócz firmy pracuje także w innym przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę. Także z drugiej strony - jeśli to podatnik zatrudnia w swojej działalności pracowników, jest zobowiązany do odprowadzania składek za podwładnych.

Wśród składek ZUS wyróżnić można składkę na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe), wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Pracowniczych Świadczeń Społecznych.