invoiceZgodnie w wykładnią prawa, wszystkie roszczenia, również te wobec instytucji państwowych, przedawniają się. Po jakim czasie nie trzeba płacić długów składkowych i podatkowych?

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przedawniają się po okresie dziesięciu lat, licząc od dnia, w którym konieczna była ich zapłata. Natomiast należności podatkowe względem skarbówki przedawniają się po okresie 5 lat, licząc od dnia, w którym zobowiązania stały się konieczne do zapłaty. Trzeba jednakże pamiętać, że w niektórych przypadkach termin przedawnienia roszczeń może ulec wydłużeniu. W tym czasie mogą bowiem wystąpić czynniki,powodujące zawieszenie bądź przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia Przerwanie biegu przedawnienia powoduje powtórne naliczanie pełnego okresu przedawnienia roszczeń wobec dłużnika. W przypadku zobowiązań podatkowych i składkowych, bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie bankructwa firmy, która zalega z opłatami.

Zawieszenie biegu przedawnienia Zawieszenie biegu przedawnienia związane jest z wieloma czynnikami. Może ono nastąpić poprzez:

  • postępowanie polubowne
  • zawarcie umowy odraczającej termin płatności składek albo rozkładającej spłatę zaległości składkowych na raty, na okres realizacji tej umowy

Skutkiem zawieszenia biegu przedawnienia jest wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń o czas trwania postanowień umów polubownych. Jeżeli dłużnik nadal uchyla się od spłaty zobowiązań, wtenczas dalszy bieg przedawnienia liczony jest od dnia, w którym zadłużenie, zgodnie z warunkami postanowień polubownych, stało się konieczne do spłaty.

Gdy roszczenie się przedawni, każdy dłużnik ma prawo uchylić się od spłaty zobowiązań wobec wierzyciela. Powinien jednak udowodnić przedawnienie przed sądem.

Zobacz też:

przelicznik wynagrodzenia