Pusta faktura to pojęcie przypisane fakturom dokumentującym zakup towarów lub usług, które nigdy nie miały miejsca. Wystawianie takich faktur jest jak najbardziej niepoprawne oraz niezgodne z przepisami. Jakie konsekwencje rodzi pusta faktura po stronie sprzedawcy, a jakie po stronie nabywcy. Sprawdźmy! Pusta faktura - konsekwencje po stronie sprzedawcy Przedsiębiorca wystawiający puste faktury z tego tytułu jest zobowiązany do odprowadzenia podatku. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy o VAT:

Art. 108. ust. 1 W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Ponad to podatnik musi liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego:

Art. 62.§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.§ 2. Kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. § 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów. § 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. § 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-4 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Pusta faktura - konsekwencje po stronie nabywcy Pusta faktura nie daje nabywcy prawa do odliczenia VAT, o czym stanowi ustawa o VAT: Zobacz też:

BHP przepisy Skierowanie na badania lekarskie pracownika
Art. 88 ust. 3aNie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący, b) (uchylona) 2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku; 3) (uchylony) 4) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności; 5) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; 6) (uchylony) 7) wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Polecamy: Darmowe ogłoszenia Katalog stron nKatalog.pl