Synonimem rachunku na gruncie prawa podatkowego jest termin faktura, rozumiany jako dowód transakcji (najczęściej kupna-sprzedaży lub dostawy). Faktura wystawiana jest przez dostawcę dla odbiorcy. Obowiązujące prawo podatkowe odróżnia jednak pojęcie faktury oraz rachunku.

Na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 13 listopada 1997 r.) w Rozdziale 12 zatytułowanym „Rachunki”, zgodnie z art. 87 par. 1, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub wykonujący wolny zawód obowiązani są – na żądanie kupującego lub usługobiorcy – wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Rachunek w prawie podatkowym

Podatnicy określeni w tym przepisie, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, mają obowiązek wystawić rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W myśl art. 88 par. 1 Ordynacji podatkowej, podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani kolejno je numerować i przechowywać ich kopie w kolejności wystawienia przez 5 lat kalendarzowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z dnia 7 maja 2001 r.), rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi jest wystawiany z kopią i zawiera co najmniej:

  • imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi,
  • datę wystawienia i numer kolejny rachunku,
  • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe,
  • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Przepisu tego jednakże nie stosuje się do faktur wystawianych przez podatników podatku od towarów i usług.