Refakturowanie kosztów paliwa Refakturowanie kosztów paliwa Refakturowanie polega na tym, że jeden podmiot nabywa daną usługę, którą następnie odsprzedaje innemu podmiotowi, który faktycznie z tej usługi korzysta. Jednak w tym wypadku odsprzedający nie jest bezpośrednim usługodawcą. Jednak czy możliwe jest refakturowanie kosztów paliwa? Odpowiedź w artykule.

Refakturowanie - kiedy występuje?

W przepisach prawa podatkowego pojęcie refaktury nie występuje. Jednak zostało ono ukształtowane w praktyce gospodarczej. Z refakturowaniem mamy do czynienia, gdy występują następujące okoliczności:

  • refakturowane są usługi,
  • usługę wykorzystuje odbiorca finalny, a nie podmiot na którego została wystawiona faktura lub inny dowód zakupu,
  • refakturowanie odbywa się na podstawie zawartej między stronami umowy.

Refakturowanie kosztów paliwa -czy jest możliwe?

Jak już zostało wcześniej wspomniane refaktura dotyczy przede wszystkim usług, zaś zakup paliwa traktowany jest co do zasady jako dostawa towaru. Jednak nie oznacza to, że koszty paliwa nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot. Jak stanowi art. 7 ust . 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W związku z tym przerzucenie kosztów paliwa na ostatecznego odbiorcę należy rozliczyć według zasad ogólnych i opodatkować krajową stawką VAT - 23% wystawiając fakturę.   Należy jednak mieć na względzie, że organy podatkowe udzielają odmiennych interpretacji w kwestii refakturowania kosztów paliwa. Zgodne z interpretacją o sygnaturze ILPP2/443-875/09-2/MN wydaną przez Izbę Skarbową w Poznaniu w dniu 29 września 2009 roku, a także z interpretacją indywidualną o sygnaturze IPPP2/443-1272/13-2/KBr wydaną przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 3 lutego 2014 roku możliwe jest refakturowanie kosztów paliwa na podstawie karty paliwowej. Jednak odmienne stanowisko zajął w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2010 roku o sygnaturze ILPP2/443-588/10-3/MN dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu gdzie czytamy: koszty zakupu paliwa winny być włączone do podstawy opodatkowania z tytułu świadczonej usługi, a całość świadczenia należnego (...) powinna być udokumentowana wystawieniem faktury VAT, przy zastosowaniu stawki podatku odpowiadającej świadczonej usłudze. W konsekwencji stwierdzić należy, (...) nie może refakturować na klientów, z którymi ma podpisane umowy o obsługę prawną kosztów zakupu paliwa, jakie ponoszą jego zleceniobiorcy. W związku z powyższym nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy refakturowanie kosztów paliwa jest dopuszczalne. W kwestii tej podatnik musi podjąć samodzielną decyzję lub wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, która będzie obowiązywać w konkretnej sytuacji.

Ujęcie w KPiR refaktury paliwa

Jeśli jednak podatnik zdecyduje się na refakturowanie kosztów paliwa to faktury za zakup paliwa ujmuje w KPiR w dacie poniesienia kosztu lub wystawienia faktury. Wydatek ten należy ująć w kolumnie 13 KPiR pod warunkiem, że podatnik nie ma wpisanego handlu paliwem w PKD prowadzonej działalności.