Wykorzystywanie środków trwałych w prowadzonej działalności jest już normą - wiedza na temat składników majątku i majątku trwałego to absolutna podstawa dla każdego przedsiębiorcy. W toku działalności rzeczą naturalną jest to, że środki trwałe poddane są ciągłej eksploatacji i w rezultacie nadejdzie w końcu moment, kiedy konieczne będzie podjęcie działań, które pozwolą na zachowanie czy zabezpieczenie ich skuteczności. Prawo podatkowe wyróżnia dwa rodzaje tych działań - remont środków trwałych lub ulepszenie środków trwałych. Z podatkowego punktu widzenia konieczne jest odpowiednie zakwalifikowanie poniesionych wydatków, ponieważ sposób ich rozliczenia jest całkowicie odmienny. Co to jest remont środków trwałych? Pojęcie remontu nie zostało wprost zdefiniowane w ustawach o podatkach dochodowych w związku z tym sprawa prawidłowego określenia prac, które są podejmowane na rzecz środków trwałych stanowi dla podatników problem. Przyjmuje się, że remont środków trwałych w rozumieniu “standardowych” składników majątku (np. maszyn czy urządzeń) to działania zmierzające do przywrócenia ich pierwotnego stanu technicznego i użytkowego wraz z wymianą zużytych części, niezmieniające jednak charakteru i funkcji tych środków trwałych. Innymi słowy, remontem są wszelkie zmiany trwałe, które przywracają pierwotny stan techniczny środka trwałego oraz zdolności użytkowe utracone w wyniku upływu czasu i eksploatacji. Znacznie łatwiej zdefiniować remont środków trwałych - obiektów budowlanych. Podatnik może wspomóc się definicją z ustawy Prawo budowlane, na mocy której remont budynku to wykonywanie w nim robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale niestanowiących bieżącej konserwacji,. Dopuszcza się wówczas stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Co może być uznane za remont środków trwałych? Za remont środków trwałych może być uznane:

  • pomalowanie pomieszczeń,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwi,
  • wymiana instalacji elektrycznej,
  • wykonanie nowych posadzek,
  • docieplenie ścian zewnętrznych elewacji,
  • naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń czy pojazdów będących środkami trwałymi oraz wymiana ich części zużytych w toku eksploatacji.
Uwaga!Remont środków trwałych to przywrócenie ich pierwotnej wartości użytkowej

  Co to jest ulepszenie środków trwałych? Przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja składników majątku może zostać uznana za ulepszenie środków trwałych. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na wymienione prace przekracza 3.500 zł w roku podatkowym i powoduje wzrost ich wartości w porównaniu do wartości z dnia przyjęcia ŚT do używania.

Uwaga!Ulepszenie środków trwałych to zwiększenie ich wartości użytkowej.

Zobacz też:

Dofinansowanie z pfron Odpowiedzialność materialna Dofinansowanie pfron

Remont środków trwałych i ulepszenie w ewidencji księgowej Nie tylko zakres podjętych prac odróżnia remont środków trwałych od ich ulepszenia. Odmienna jest również ewidencja księgowa wydatków, które są z nimi związane. Wydatki na remont środków trwałych zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast wydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych zwiększają ich wartość początkową. Remont środków trwałych a amortyzacja Podatnik rozpoczynając remont środka trwałego nadal może dokonywać odpisów amortyzacyjnych.  Co do zasady, składniki majątku nie podlegają amortyzacji na skutek:

  • zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, lub
  • zaprzestania działalności, w której te składniki były używane.

W związku z powyższym czasowe zaprzestanie korzystania ze środka trwałego z powodu remontu nie jest powodem do zawieszenia amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne nieprzerwanie zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu. Remonty środków trwałych przed wprowadzeniem ich do ewidencji W praktyce może wystąpić sytuacja, kiedy podatnik przed ujęciem środka trwałego w ewidencji środków trwałych, dokonuje jego remontu. Powstaje wówczas pytanie czy można rozliczyć wydatki związane z remontem środka trwałego nie ujętego (jeszcze) w ewidencji ŚT? Zgodnie z ustawą o PIT środkiem trwałym może być składnik majątku m.in. kompletny i zdatny do użytku, zatem w takiej sytuacji nie zostanie spełniony podstawowy warunek definiujący środek trwały. Idąc jednak dalej, w myśl ustawy wszystkie wydatki związane z konkretnym składnikiem, który ma być środkiem trwałym w działalności, poniesione do dnia przekazania go do ewidencji - powiększają jego wartość początkową. Zatem wydatki na na remont danej rzeczy poniesione jeszcze przed wpisaniem jej do ewidencji ŚT zwiększają jej wartość początkową. Poznaj praktyczne wskazówki rozliczania zakupionych składników majątku - Środek trwały czy wyposażenie? A może zwykły wydatek?Katalog firm