Rozdzielenie postępowań restrukturyzacyjnych

Przepisy nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które zostały wprowadzone w życie w styczniu 2016 roku, jako główną idee przejawiają konieczność rozdzielenia postępowań restrukturyzacyjnych, które w swej istocie prowadzą do zawarcie porozumienia (układu) z wierzycielami od procedury upadłościowej, która z kolei skupia się jedynie na likwidacji majątku dłużnika.

Rozdzielenie postępowań - upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Nowe regulacje wprowadzą pewną rewolucję, gdyż  w obecnie obowiązującym stanie prawnym  zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze funkcjonuje jednolite postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości mające charakter postępowania rozpoznawczego. Postępowanie takie kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika, ale uprzednio muszą zostać spełnione wszystkie warunki i przesłanki przewidziane przez prawo. Dopiero po wydaniu wyżej wspomnianego postępowania zostaje otwarta droga do postępowania upadłościowego, które może być prowadzone jako postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Jeżeli dłużnik zdecydował się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości układowej w efekcie i tak sąd może uznać, iż nie zachodzą ku temu przesłanki. W takim przypadku sąd może oddalić taki wniosek jak również może ogłosić upadłość likwidacyjną. Jak łatwo zauważyć, dzieje się to wbrew woli wnioskodawcy. Rozwiązanie takie wydaje się mieć pozytywny aspekt tylko w przypadku, gdy dłużnik znajduje się w głębokim kryzysie, natomiast w przypadku początkowych problemów finansowych firmy żaden właściciel ani menadżer nie jest skłonny do doprowadzenia otwarcia postępowania skutkującego likwidacją przedsiębiorstwa. Najczęściej w początkowych etapach kryzysu, dłużnik jest jeszcze w stanie spłacić drobniejszych wierzycieli w całości, problemem staje się spłata głównych wierzycieli. Na podstawie przepisów obowiązującej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, dłużnicy niezwykle rzadko decydują się na złożenie wniosku upadłościowego na początku powstawania kryzysu w firmie, podczas gdy restrukturyzacji umożliwiła by w bardzo wysokim stopniu zaspokojenie wierzycieli. Dzieję się tak dlatego, że dłużnicy nie są w stanie przewidzieć, czy takie postępowanie nie skończy się przypadkiem likwidacją ich majątku.  Z uwagi na powyższe wydaje się oczywistym, iż wprowadzone rozdzielenie postępowań przez nową regulacje jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem.