W przypadku gdy przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne ogłaszana jest upadłość, czyli wszczyna się postępowanie upadłościowe. W praktyce wyróżnia się dwa rodzaje upadłości dłużnika.

Upadłość układowa

Upadłość układowa to zawarcie układu w trybie postępowania układowego. Jest on zawierany pomiędzy dłużnikiem (przedsiębiorstwem niewypłacalnym) i wierzycielem. Aby można było przeprowadzić takie postępowanie:

  1. dłużnik musi uprawdopodobnić, że wszyscy jego wierzyciele zostaną wówczas zaspokojeni w większym stopniu niż w przypadku postępowania upadłościowego obejmującego likwidację jego majątku;
  2. zachowanie dłużnika musi jednoznacznie wskazywać, że jest on w stanie dotrzymać układu;
  3. wszyscy wierzyciele powinni je zaakceptować (w formie głosowania), co następnie zatwierdzane jest przez sąd.

Dlaczego upadłość układowa jest korzystna? Ponieważ w takim przypadku dłużnik nadal może kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na toczące się postępowanie.

Upadłość likwidacyjna

Upadłość likwidacyjna jest ukierunkowana na sprzedaż majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy. Dzięki pieniądzom uzyskanym ze sprzedaży majątku dłużnika, zaspokojone zostaną roszczenia wierzycieli. Cały proces sprzedaży jest dość skomplikowany i składa się na niego szereg czynność. Majątek zajmowany jest przez komornika i przekazywany syndykowi masy upadłościowej, który dokonuje odpowiedniego spisu inwentarza i oszacowuje masę. Już w tym momencie, dłużnik traci możliwość decydowania o swoim majątku. Następnie syndyk sporządza plan likwidacyjny, w którym szczegółowo opisuje, jak będzie odbywała się sprzedaż majątku upadłego. Warto podkreślić, że upadłość likwidacyjna przeprowadzana jest w ostateczności.

Zobacz też:

Praca przy komputerze