Umowa spółki cywilnej może zostać zmieniona za pomocą aneksów i uchwał, co do których, na podstawie art. 860 § 2 kodeksu cywilnego, wymaga się zachowania formy pisemnej. Jeśli jednak spółka cywilna została zawarta w formie umowa aktu notarialnego, do jej zmiany wymaga się zachowania tej samej formy. W przypadku innych zastrzeżeń umownych dokonanych przez wspólników, np. stanowiących, że dla zmiany treści umowy spółki wymagana jest forma pisemna z notarialnie poświadczonymi podpisami, dla skuteczności zmiany umowy należy dochować zastrzeżonej formy. Ponadto z treści dokumentu zmieniającego umowę spółki cywilnej powinno jasno wynikać, od jakiej daty obowiązują zmiany.