Sprzedaż na rzecz osoby prywatnej Sprzedaż na rzecz osoby prywatnej zobowiązuje zwykle do ujęcia jej na kasie fiskalnej. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może też ubiegać się o wystawienie faktury. Przedsiębiorcy powinni być przygotowani na taką ewentualność i tym samym wiedzieć kiedy mają obowiązek przygotowania faktury i jak ona powinna wyglądać.

Sprzedaż na rzecz osoby prywatnej - kiedy konieczne wystawienie faktury

Zapisy ustawy o VAT wskazują w jakich przypadkach przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT. Mówi o tym art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, który wskazuje że na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. W przypadku gdy klient zgłosi się po fakturę po tym czasie, przepisy nie zobowiązują przedsiębiorcy do jej wystawienia. Jeżeli klient zgłosi się po fakturę w terminie do 3 miesięcy, to przepisy ustawy o VAT wskazują również ile czasu ma przedsiębiorca na przekazanie faktury. Zgodnie z art. 106i ust. 6, fakturę wystawia się:

  • nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę,
  • nie później niż 15-ego dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w poprzednim punkcie.

Wystawienie faktury kiedy wcześniej wydano paragon

W przypadku gdy przedsiębiorca ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osoby prywatnej za pomocą kasy fiskalnej, to aby wystawić fakturę, która nie spowoduje zdublowania przychodu do opodatkwoania, musi odzyskać wystawiony wcześniej paragon. Wtedy też klientowi przekazuje się wystawioną fakturę a w swojej dokumentacji przechowuje drugi egzemplarz faktury z podpiętym paragonem fiskalnym.

Dane nabywcy na fakturze

Dość niejasną kwestią jest to jakie dane nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działności gospodarczej ująć na fakturze. Oczywiście powinno znaleźć się tam imię, nazwisko oraz adres nabywcy. Wbrew informacjom jakie można znaleźć na różnych portalach, nie ujmuje się numeru PESEL osoby prywatnej.

Czy sprzedaż zawsze można dokumentować fakturą

Nie ma żadnych przeciwwskazań by dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej każdorazowo wystawiać fakturę. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jeśli przedsiębiorca jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, to przede wszystkim musi wystawić paragon oraz dodatkowo może wystawić fakturę do paragonu. Jeżeli np przedsębiorca ma swój sklep internetowy, dokonuje sprzedaży tylko wysyłkowo z zapłatą wpływającą każdorazowo na rachunek bankowy, to może być zwolniony z posiadania kasy fiskalnej. Wtedy też wygodnym jest do każdej sprzedaży wystawiania faktury (bez podziału czy nabywca jest osobą prywatną czy przedsiębiorcą) i wysyłka dokumentu w formie elektronicznej mailem (e-faktura). Zobacz też:

Podróż służbowa Kalkulator wynagrodzenia netto