Ulga na zakup kasy fiskalnej

Kasa fiskalna to przedmiot, który pojawia się w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Bowiem przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności  gospodarczej i rolników ryczałtowych dokonuje rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej.

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej - jaka kwota?

Ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej jest możliwość wystąpienia o zwrot kosztów jakie poniósł na zakup kasy fiskalnej, korzystając w ten sposób z przysługującej mu ulgi. Ulga na zakup kasy fiskalnej wynosi 90% ceny zakupu, ale nie więcej niż 700 zł.

Ulga na zakup kasy fiskalnej - jak z niej skorzystać?

W celu skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej konieczne jest:

  • złożenie we właściwym urzędzie skarbowym pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania. Pismo to należy złożyć jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej;
  • posiadanie dokumentu zakupu z odnotowaną zapłatą za zakup kasy fiskalnej;
  • rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej we właściwym terminie.

Istotne znaczenie ma fakt, że nawet jeśli przedsiębiorca nie zgłosił informacji dotyczących kasy fiskalnej w ciągu 7 dni do właściwego urzędu skarbowego to i tak może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na zakup kasy fiskalnej.

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla czynnych podatników VAT i podatników zwolnionych z VAT

W sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonujący zakupu kasy fiskalnej jest czynnym podatnikiem podatku VAT, ulgę na zakup kasy fiskalnej może odliczyć w deklaracji VAT-7. Odliczenia można dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej lub w kolejnych okresach. Bowiem przepisy nie wskazują końcowego terminu, w którym możliwe jest odliczenie ulgi .

Jeśli jednak kasę fiskalną zakupił podatnik zwolniony z VAT w celu skorzystania z ulgi na zakup kasy musi złożyć do właściwego urzędu skarbowego wniosek o skorzystanie z ulgi. Po rozpatrzeniu pisma, pieniądze zwracane są na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Do wniosku należy dołączyć:

  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który świadczy usługi serwisowe i dokonał fiskalizacji kasy,
  • oryginał faktury dokumentującej zakup kasy fiskalnej wraz z potwierdzeniem zapłaty,
  • numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze,
  • ksero świadectwa przeprowadzonej legalizacji taksometru, który współpracuje z kasą fiskalną.