Wielu przedsiębiorców rozszerza zasięg swoich działań o rynki zagraniczne. W celu usprawnienia płatności przy transakcjach zagranicznych decydują się na korzystanie z pośrednika finansowego takiego jak np. PayPal. Jest to podmiot zagraniczny ułatwiający i przyśpieszający dokonywanie transakcji zagranicznych w różnych walutach.

paypalPayPal - przychody

Jeśli przedsiębiorca decyduje się na sprzedaż towarów i korzystanie z pośrednictwa systemu PayPal zobowiązany jest do opodatkowania transakcji. Za dzień powstania obowiązku podatkowego uznaje się dzień wykonania usługi lub dostarczenia towaru. Jeśli środki wpłynęły na konto przedsiębiorcy wcześniej, za dzień powstania obowiązku podatkowego uznaje się dzień wpływu środków na konto PayPal - nie jest to ta sama data w której środki będą dostępne na rachunku bankowym przedsiębiorcy.

Za przychód uznaje się kwotę, która wpłynęła na konto PayPal niepomniejszoną o prowizje.

Jeśli otrzymana kwota była w walucie obcej należy dokonać jej przeliczenia na walutę krajową po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ środków na konto.

Czynni podatnicy podatku VAT powinny opodatkować sprzedaż według odpowiedniej stawki podatku VAT dla sprzedawanych towarów lub usług.

PayPal - koszty

Przy korzystaniu z systemy PayPal pobierane są dwa rodzaje opłat:

  • za przewalutowanie - opłaty są pobierane lecz nie są bezpośrednio podawane kwoty lecz obniżony kurs walutowy. Powstałe różnice kursowe mogą stanowić koszt firmowy,
  • prowizyjne - za każdy przelew pobierana jest opłata w zależności od wysokości wpłaty (od 0,9% do 4,9% kwoty wpłaty) jak i kraju z którego przelew został wysłany. Dodatkowo pobierana jest opłata stała zależna od waluty transakcji.

PayPal - różnice kursowe

Jeśli kwota wynikająca z faktury po przeliczeniu a faktycznie otrzymana kwota na konto PayPal są różne mamy odczynienia z różnicami kursowymi. Różnice te mogą stanowić zarówno koszt jak i przychód.

Różnice kursowe będą kosztem jeśli kwota na koncie PayPal jest mniejsza niż kwota wprowadzona do KPiR. Różnice będą przychodem jeśli kwota na koncie PayPal jest wyższa niż kwota wprowadzona do KPiR.

Różnice kursowe wprowadza się do systemu jako dowód wewnętrzny (DW) i podpina wyciąg z systemu PayPal oraz kopie faktur.

Dokumentowanie kosztów - PayPal

Podstawą księgowania kosztów związanych z obsługą PayPal są wyciągi z konta w formacie PDF. Na wydruku znajduje się informacja odnośnie pobranej prowizji, którą w razie potrzeby należy przeliczyć na złotówki.

Zobacz też:

netto na brutto