W początkowym okresie prowadzenia działalności przedsiębiorcy szczególnie potrzebują wsparcia finansowego. Należy zakupić wiele sprzętów oraz pokryć wiele innych niezbędnych wydatków a dochody w początkowym okresie prowadzenia działalności często nie są wysokie. Pomocny w takim wypadku może być kredyt, jednak ciężko jest go uzyskać gdy brak zdolności kredytowej.

zdolność kredytowa firmy

Zdolność kredytowa - co to jest

Zdolność kredytowa, zgodnie z art. 70 ustawy prawo bankowe, jest to zdolność do spłaty przez kredytobiorcę zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Dodatkowo należy wspomnieć, że kredytobiorca ma obowiązek przedłożyć dokumenty i niezbędne informacje do oceny zdolności kredytowej na żądanie banku.

Przy ocenie zdolności kredytowej głównie pod uwagę bierze się zestawienie przychodów i kosztów z wyszczególnieniem poszczególnych miesięcy.  Ważnym aspektem jest również branża w jakiej działa potencjalny kredytobiorca, jego wiek, stan cywilny czy wykształcenie. Pomocna może być również pozytywna opinia ZUSu i urzędu skarbowego. Wiarygodność podnosi również historia kredytowa. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem starań o kredyt zakupić coś na raty i spłacać je terminowo, większa to wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy w oczach banku.

Starania o kredyt a pomoc specjalisty

W wielu małych i początkujących firmach sprawami finansowymi zajmują się właściciele, którzy nie zawsze są biegli w sprawach finansowych. Przy staraniu się o kredyt korzystne jest skorzystanie z usług specjalisty np. doradcy podatkowego. Jego usługi mogą być pomocne przy poprawianiu zdolności kredytowej, może np. doradzić jakie składniki majątku firmowego mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenie kredytu firmowego.

Zabezpieczenie kredytu

Bank może zażądać od kredytobiorcy zabezpieczenia osobistego. Polega ono na osobistej odpowiedzialności osoby, która udzieliła zabezpieczenia. Oznacza to, że podmiot taki odpowiada wobec banku całym swoim majątkiem, zarówno obecnym jak i nabytym.

Do zabezpieczeń osobistych zalicza się:

 • weksle in blanco,
 • poręczenia wekslowe,
 • gwarancje bankowe,
 • przelewy wierzytelności,
 • pełnomocnictwo,
 • poręczenia udzielone na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym,
 • przystąpienie do długu kredytowego.

W przypadku rzeczowego zabezpieczenia kredytu odpowiedzialność ograniczona jest do wyszczególnionych składników majątku, może obejmować również majątek osób trzecich.

Do zabezpieczeń rzeczowych zalicza się:

 • hipotekę,
 • kaucję,
 • środki na rachunku bankowym,
 • zastaw ogólny,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Polecamy:

Rozliczanie delegacji Rozwiązanie umowy na czas określony Rozwiązanie umowy zlecenia