Każdy podatnik który osiągnął w danym roku podatkowym przychody ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. Jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek składania zeznań podatkowych nawet w przypadku braku przychodów. Podatnicy w zeznaniach podatkowych mają możliwość skorzystania z wielu ulg. Sprawdź, komu przysługuje ulga prorodzinna!

ulga prorodzinnaKto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Z ulgi prorodzinnej skorzystać mogą podatnicy rozliczający się w ramach skali podatkowej oraz przysługuje im rozliczenie dochodu na deklaracji PIT-37 lub PIT-36. Ulga uprawnia do skorzystania z odliczenia w przypadku posiadania nieletnich dzieci, nad którymi podatnik sprawuje władzę rodzicielską, opiekę jako rodzina zastępcza lub pełnił funkcję opiekuna prawnego. Ulga prorodzinna przysługuje na każde małoletnie dziecko, dziecko które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną bez względu na wiek. Dodatkowo ulga przysługuje na dzieci uczące się do lat 25. Ulga przysługuje również na dzieci pełnoletnie jeśli pełniony jest obowiązek alimentacyjny czy też funkcja rodziny zastępczej. Podatnik traci prawo do ulgi jeśli dziecko osiągnie w danym roku podatkowym dochody przewyższające kwotę wolną od podatku! Wyjątek stanowią dochody opodatkowane ryczałtem z tytułu najmu prywatnego czy sprzedaży nieruchomości.

Ulga prorodzinna w deklaracji rocznej

W przypadku korzystania z ulgi prorodzinnej nie ma obowiązku przedstawiania dokumentacji wydatków poniesionych na wychowywanie i utrzymanie dzieci. Załącznik PIT/O służy do wykazania liczny dzieci oraz podania ich danych tj. imię i nazwisko, numery PESEL, datę urodzenia. W przypadku kontroli podatnik ma obowiązek przedstawienia dokumentów uprawniających do skorzystania z ulgi. Zaliczamy tutaj:

  • odpis aktu urodzenia,
  • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w przypadku dzieci pełnoletnich,
  • odpis orzeczenia o ustaleniu rodziny zastępczej,
  • zaświadczenie sądowe o ustaleniu opiekuna prawnego.

W przypadku jednego dziecka ulga prorodzinna przysługuje małżeństwom których dochody nie przekraczają 112 000 zł lub osobom samotnie wychowującym dziecko jeśli jej dochód nie przekroczył 56 000 zł. W przypadku większej liczby dzieci nie ma limitu który uprawnia do skorzystania z ulgi. Zobacz też:

kalkulator pracodawcy