Czynni podatnicy VAT mają obowiązek składać okresowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K do właściwego US wraz z opłaceniem podatku. Od początku roku 2016 nastąpiła zmiana przepisów określających właściwy urząd skarbowy do celów VAT. Przedsiębiorco sprawdź, czy deklaracje składasz do właściwego US.

Właściwy urząd skarbowy dla celów VAT Właściwy urząd skarbowy

Właściwość urzędu skarbowego to określenie urzędu do którego podatnik zobowiązany jest składać deklaracje oraz na rzecz którego odprowadzany jest podatek. Poprawne określenie właściwego US jest konieczne dla poprawnego wskazania odpowiedniego rachunku bankowego na który będą dokonywane wpłaty podatku.

Zgodnie z art. 17 § 1 “Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika”.

Właściwym US dla składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K od początku 2016 roku jest:

  • dla osób fizycznych np. jednoosobowych działalności gospodarczych właściwym jest urząd ze względu na adres zamieszkania podatnika,
  • dla spółek właściwy urząd skarbowy ustala się ze względu na adres siedziby firmy.

Deklaracja VAT-R

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Krajową Informację Podatkową nie ma obowiązku składania aktualizacji deklaracji VAT-R ponieważ zmiana właściwości urzędu wynika z odgórnej zmiany przepisów.

Pierwszą deklaracją składaną według nowych przepisów była deklaracja za grudzień 2016 - w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie oraz deklaracja za IV kwartał w przypadku rozliczeń kwartalnych.

Zobacz też:

kalkulator pracodawcy