shutterstock_1516681Nie musisz płacić podatku za wszystko, co przewiduje ustawa. W prawie podatkowym istnieje bowiem wiele ulg, z których korzystać mogą właściciele firm.

Ulgi podatkowe to przywileje prawne, polegające na zwolnieniach, obniżkach, odliczeniach lub zmniejszeniach, których zastosowanie powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Zasady stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych uregulowane są precyzyjnie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ordynacji podatkowej (Dziennik Ustaw z 2005r. Nr 8, poz. 60 j.t. z późn. zm.). W polskim prawie podatkowym występują ulgi podatkowe przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga podatkowa może polegać w takim przypadku na:

 • zastosowaniu niższych stawek podatkowych,
 • odliczeniu od podatku (na przykład składki na ubezpieczenie zdrowotne),
 • odliczeniu od uzyskanego dochodu (na przykład składki na ubezpieczenie społeczne).

Z kolei, z zapisów wspomnianej już ustawy wynika, iż organ podatkowy może na wniosek podatnika:

 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Rodzaje ulg podatkowych

Generalnie ulgi podatkowe można podzielić na:

 • ulgi z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
 • ulgi w podatku dochodowym z tytułu kosztów tworzenia nowej inwestycji,
 • ulgi z tytułu rehabilitacji niepełnosprawnego członka rodziny podatnika, będące ulgami o charakterze rodzinnym,
 • ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (wypadkowe, zdrowotne, chorobowe, Fundusz Pracy, rentowe, emerytalne), będące kosztami uzyskania przychodu przez przedsiębiorcę,
 • ulgi w podatku dochodowym z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy,
 • ulgi z tytułu darowizny na cele społeczne, będące ulgami o charakterze stymulacyjnym,
 • ulgi z tytułu rehabilitacji podatnika, który jest osobą niepełnosprawną, stanowiące zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika,
 • ulgi dla Małych Podatników,
 • ulgi inwestycyjne,
 • ulgi dla nowych podatników.

Ulg podatkowych może udzielić też organ władzy samorządowej. Wówczas, charakter ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych przedsiębiorcom przez organ podatkowy, jakim jest prezydent miasta albo burmistrz albo wójt, przesądza o ich pomocowym przeznaczeniu, a co za tym idzie, ulgi takie mogą zostać udzielone tylko w formie pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.