Umorzenie długu byłoby z pewnością niezwykle korzystne dla wielu dłużników. Czy wierzyciel może jednak zwolnić zobowiązanego z obowiązku zwrotu należności? Oczywiście - wystarczy, że złoży oświadczenie o zwolnieniu z długu. Jakie konsekwencje może mieć umorzenie długu?

 

Jak powinno wyglądać skuteczne umorzenie długu?  

Umorzenie długu jest z punktu widzenia przepisów kodeksu cywilnego ofertą do czasu, aż zostanie przyjęta przez dłużnika - oznacza to, że nie może to być czynność jednostronna. Wierzyciel nie decyduje zatem samodzielnie o tym, że dług zostanie umorzony - dłużnik musi wyrazić na to zgodę. Nie istnieje prawnie wymagana forma, w której strony powinny dokonać oświadczeń woli, jednak dla celów dowodowych najlepiej, by zrobiły to pisemnie.   

Prawo dopuszcza także dwie sytuacje, w których dłużnik nie musi akceptować umorzenia długu, by było ono skuteczne. Są to:

  • cofnięcie pozwu,
  • zrzeczenie się roszczenia.

Instytucją podobną do zrzeczenia się roszczenia przez dłużnika jest również przejęcie długu. Polega ono na wstąpieniu osoby trzeciej w miejsce dłużnika. Od tej chwili wierzyciel nie może już żądać spełniania świadczenia od poprzedniego dłużnika, a jedynie od osoby, która wstąpiła na jego miejsce. Co ważne, umowa przejęcia długu musi zostać dokonana na piśmie pod rygorem nieważności.

Skutki umorzenia długu  

Umorzenie długu skutkuje wygaśnięciem zabezpieczeń wierzytelności - zastawu, hipoteki lub poręczenia. Oprócz tego u dłużnika powoduje co do zasady powstanie przychodu, od którego musi on zapłacić podatek. Podstawą opodatkowania będzie jednak tylko należność główna.  

Czy warto umorzyć dług?

W niektórych przypadkach umorzenie długu jest dla wierzyciela niezwykle korzystne. Unika w ten sposób walki z dłużnikiem i kosztów egzekucyjnych. Umorzony dług można także zaliczyć na poczet kosztów uzyskania przychodów.

Zobacz też:

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe