Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą się liczyć z tym, że po ich stronie pojawiają się zarówno prawa jak i obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest konieczność udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego. W sytuacji gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w danym roku podatkowym może tego dokonać do końca września roku następnego. Urlopy niewykorzystane za rok 2015 należy wykorzystać do 30 września 2016.

Niewykorzystany urlop Niewykorzystany urlop

Urlop wypoczynkowy

Wymiar dni urlopowych zależny jest od okresu pracy w związku z czym pracownikowi przysługuje:

  • 20 dni - gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni - gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym w którym ten nabył do niego prawo.

Termin uznaje się za zachowany jeśli urlop zostanie udzielony do 30 września roku następnego.

Urlop wypoczynkowy - konsekwencje jego nieudzielenia

Możliwe jest zajście sytuacji w której pracownik nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w ustawowym terminie. Zdarzenie takie traktowane jest jak wykroczenie przeciw prawom pracowniczym.

Zgodnie z art. 282 § 1 Kodeksu pracy, “karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.” Kara wynosi od 1 000 zł do 30 000 zł.

Pracodawcy kara grozi wyłącznie w sytuacji gdy nieudzielenie urlopu nastąpiło z jego winy. W sytuacji gdy nieudzielenie urlopu nastąpiło z winy pracownika np. długotrwała choroba, przedsiębiorcy nie grożą konsekwencje finansowe.

W sytuacji gdy pracownik nie chce iść na urlop licząc na wypłacony ekwiwalent “Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. Ekwiwalent pieniężny przysługuje tylko wtedy, gdy wykorzystanie urlopu w naturze jest niemożliwe”

Roszczenie o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego

Niemożliwe jest zrzeczenie się lub przeniesienie prawa do urlopu przez pracownika na osobę trzecią. Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy, “roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.”

Roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego ulega przedawnieniu z upływem 3 lat licząc od dnia 30 września roku następnego po roku kiedy nabyto prawo do urlopu.

Zobacz doskonały kalkulator wynagrodzeń - możesz za jego pomocą wyliczyć pensję brutto - netto i odwrotnie. Pracodawca może poznać całkowity koszt zatrudnienia