Kontrola podatkowa w firmie niemal zawsze stanowi problem dla przedsiębiorcy i wiąże się ze wcześniejszym szczegółowym weryfikowaniem całej dokumentacji. Warto przyłożyć do tego wagę i jeszcze przed jej rozpoczęciem poprawić ewentualne błędy, ponieważ w trakcie kontroli nie złożysz korekty. Złożenie korekty w trakcie kontroli podatkowej Jeżeli w trakcie kontroli podatkowej podatnik ma zamiar złożyć korektę deklaracji dotyczącą tego samego zakresu, który jest objęty kontrolą, wówczas taką korektę uznaje się za nieważną. Zasady dotyczące terminów jej składania zostały zdefiniowane w Ordynacji podatkowej. Wynika z nich, iż nawet wtedy, gdy korekta zostanie złożona przez podatnika w trakcie kontroli, nie wpłynie na poprzednią deklarację oraz nie zmieni kwoty należności publicznoprawnych.

Przywilej korygowania deklaracji

Zgodnie z Ordynacją podatkową podatnicy, płatnicy i inkasenci mają prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Uprawnienie do złożenia deklaracji ulega jednak zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Jak zostało już wspomniane, zgodnie z art. 81b par. 2 korekta, która została złożona w tym okresie nie wywołuje skutków prawnych. Podatnik, u którego zostaną stwierdzone nieprawidłowości, po zakończeniu kontroli (ale jeszcze w trakcie trwającego postępowania kontrolnego) może w terminie 14 dni od doręczenia (otrzymania) protokołu kontroli skorygować złożoną pierwotnie deklarację podatkową (nawet w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym). Dzięki temu może uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej.  

Odsetki od korygowanych deklaracji

W związku z korektą deklaracji podatnik zobowiązany jednak będzie do zapłaty odsetek za zwłokę, które zgodnie z art. 56 par. 1 Ordynacji podatkowej wynoszą 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Ustawodawca, co prawda, przewiduje możliwość obniżenia odsetek do 75% w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, uzasadnienia jej przyczyn oraz zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od daty złożenia korekty.  

Wysokość stopy lombardowej NBP można sprawdzić na stronie Narodowego Banku Polskiego. Od 5 marca 2015 wynosi 2,50 %.

  Obniżenie stawki odsetek jest niemożliwe w przypadku korekty:

  • deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
  • deklaracji złożonej po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Złożenie korekty przed rozpoczęciem kontroli

Jeszcze przed rozpoczęciem kontroli podatnik ma prawo skorygować deklarację. Należy tutaj podkreślić, że organy podatkowe mają obowiązek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej i nie może ona zostać rozpoczęta przed terminem 7 dni od daty jego doręczenia. Otrzymanie zawiadomienia o zamiarze kontroli nie skutkuje zawieszeniem prawa do złożenia korekty. Dane uprawnienie ulega zawieszeniu dopiero w momencie rozpoczęcia kontroli skarbowej. Wyjątki, dla których nie jest wymagane uprzednie zawiadomienie stanowią szczególne przypadki, do których należy:

  • niezgłoszenie do opodatkowania działalności gospodarczej,
  • opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach,
  • zwrotu naliczonego podatku VAT,
  • postępowania przygotowawczego wszczętego przez organ, który podejrzewa popełnienie przestępstwa (skarbowego bądź karnego),
  • sprawdzenie spisu z natury lub ewidencji kasy fiskalnej.

Zobacz też:

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Systemy czasu pracy Kwestionariusz osobowy pracownika

Ustawodawca co do zasady przewiduje możliwość składania korekt deklaracji, wskazując jednak konkretne terminy i zdarzenia dotyczące ich składania. W rezultacie, w trakcie trwania kontroli podatkowej następuje zawieszenie prawa do poprawy błędów. W tym przypadku nawet wówczas, gdy podatnik złoży korektę - uznana ona zostanie za nieważną i nie wpłynie na deklarację. Podatnik ma czas na odpowiednie przygotowanie się do kontroli podatkowej oraz możliwość skorygowania błędów, a co za tym idzie - uniknięcia dodatkowych kar, wykorzystując przywilej wynikający z Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym pracownicy urzędu skarbowego mają obowiązek uprzedzenia podatnika o swojej wizycie. Pamiętaj zatem, że w trakcie kontroli nie złożysz korekty.

Wiesz czym jest kontrola krzyżowa? Sprawdź, kiedy może Cię spotkać!