Umowa o dzieło to umowa zawarta w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego polegająca na realizacji wyznaczonego dzieła. osoba przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do wykonania opisanego dzieła, a a osoba zamawiająca - do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa tak zwanego 'starannego wykonania' i to właśnie odznacza ją od umowy zlecenie. Z reguły, umowy takie są podpisywane pomiędzy posiadaczami działalności gospodarczej albo właścicielem firmy a osobą prywatną. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby sporządziły ją pomiędzy sobą także 2 osoby prywatne, tj. nieprowadzące przedsiębiorstwa. Dodatkowo, jest możliwość zawarcia w niej klauzuli kary umownej.

Wynagrodzenie za umowę o dzieło

Wynagrodzenia za umowę o dzieło musi być takie jak to podane na umowie. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy to wynagrodzenie może być zupełnie inne:

  • Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i planowanych kosztów - wynagrodzenie kosztorysowe - a w toku realizacji dzieła ustawowo zmieniły się celu lub stawki ustalone dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, zarówno osoba wykonująca dzieło, jak i osoba kupująca dzieło, może żądać stosownej zmiany umówionego wynagrodzenia.
  • Jeżeli zestawienie planowanych prac zrobił przyjmujący, może on żądać większego wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.

Koszty umowy o dzieło

  • obowiązek zachowania minimalnego wynagrodzenia - nie

  • kwota wolna od podatku– nie

  • koszty uzyskania przychodu przy wyliczaniu zaliczki – 20 proc., 50 proc., jeżeli umowa przenosi prawa autorskie, ustalone kwotowo i jeśli przekroczone są wyliczone normy – w tym przypadku wykonawca musi koszty udokumentować

  • zaliczka na podatek dochodowy – 19 proc.

  • ubezpieczenie społeczne – nie

  • ubezpieczenie zdrowotne – nie