Każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę, przebywającej na zwolnieniu lekarskim przysługuje wynagrodzenie. Gwarantuje to Kodeks Pracy. Ustawodawca różnicuje jednakże wysokość świadczenia chorobowego. W jaki sposób ustala się więc wynagrodzenie za czas trwania zwolnienia L4? Niezdolność pracownika do wykonywania obowiązków służbowych nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłacenia mu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Pod warunkiem jednakże, że ta niezdolność do pracy uwierzytelniona jest zwolnieniem L4 wystawionym przez lekarza. Wtenczas, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za pierwsze 33 dni niezdolności pracownika do pracy. Powyżej tego okresu zobowiązanie przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie pracowników, którzy ukończyli 50-ty rok życia, wówczas, pracodawca zobowiązany jest opłacić tylko 14 pieszych dni zwolnienia chorobowego. Ustalanie wynagrodzenia chorobowego Podstawę wynagrodzenia chorobowego stanowi 80 procent podstawy wynagrodzenia uwzględnionego na umowie o pracę. Wypłatę wylicza się według podstawowych zasad sprecyzowanych w KP i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy. Wyjątek - stuprocentowe wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który na zwolnieniu L4 znalazł się w wyniku :
  • poddania się zabiegowi pobrania organów, tkanek lub narządów
  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców tkanek, dawców organów i narządów
  • następstwa wypadku przy pracy
  • następstwa wypadku w drodze do pracy lub z pracy
  • ciąży
Wynagrodzenie wylicza się wtenczas na podstawie ogólnych zasad naliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych, również za dni wolne od pracy.