Osobie przebywającej na zwolnieniu chorobowym nie należy się pełne wynagrodzenie. Ustawa przewiduje bowiem zmniejszenie stawki zarobkowej. Od tej zasady jest jednakże dużo wyjątków, o których istnieniu musi wiedzieć każdy pracodawca. Kiedy więc należy płacić pełne wynagrodzenie, a kiedy tylko jego część?

Kalkulator wynagrodzeń chorobowych

Zarobki podczas przebywania na zwolnieniu chorobowym są o wiele mniejsze od comiesięcznej wypłaty. Wynagrodzenie za czas zwolnienia chorobowego stanowi bowiem 80% podstawy wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednakże pewnej grupy pracowników pod szczególną ochroną. 100 procentowe wynagrodzenie chorobowe Każdej kobiecie będącej w ciąży, przebywającej na zwolnieniu chorobowym przysługuje stuprocentowe, pełne wynagrodzenie chorobowe. Mówi o tym artykuł 92 par. 1 ust 2 KP. Konieczne jest jednak pismo od lekarza potwierdzające jej stan. Nie jest ona jednak jedynym pracownikiem, mającym prawo do pobierania pełnych świadczeń chorobowych. Pełne wynagrodzenie przysługuje bowiem również osobie, która na zwolnieniu lekarskim L4 znalazła się w wyniku:
  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców organów, dawców tkanek oraz narządów
  • następstwa wypadku przy pracy
  • następstwa wypadku w drodze do pracy lub z pracy
  • poddania się zabiegowi pobrania tkanek, organów oraz narządów
Wynagrodzenie oblicza się wtenczas według zasad ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, również za każdy dzień wolny od pracy. Ponadto, pierwsze 33 dni obowiązywania zwolnienia L4, w ciągu całego roku kalendarzowego, pokrywa pracodawca, później obowiązek ten spoczywa na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątkiem są osoby przebywające na zwolnieniu chorobowym i które ukończyły 50 rok życia, wtenczas pracodawca zobligowany jest opłacić jedynie 14 pierwszych dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego.