W dzisiejszych czasach podnoszenie kwalifikacji zarówno pracodawców, jak i pracowników spełnia ważną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Niektóre wydatki na dokształcanie pracowników oraz pracodawcy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Które z nich kwalifikują się tych kosztów firmowych? Sprawdź,  odpowiedź w artykule!

Wydatki na dokształcanie jako koszt uzyskania przychodu

Do kosztów działalności można zaliczyć różne wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych np. opłaty za studia wyższe, kursy językowe, szkolenia zawodowe, a nawet kurs prawa jazdy. Jednak powinny one spełniać kilka warunków. Samo poniesienie wydatku na dokształcanie to za mało, aby można było go zakwalifikować do kosztów firmy. Przede wszystkim wydatek musi spełniać definicję kosztu uzyskania przychodu, tzn. musi być poniesiony w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Musi koniecznie zaistnieć związek między poniesionym wydatkiem a przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej. Kosztami firmowymi mogą być zarówno koszty pozostające w bezpośrednim, jak i pośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jeżeli zostały poniesione w sposób racjonalny w celu uzyskania przychodów, nawet gdyby faktycznie taki przychód nie został osiągnięty. Pod tym względem podnoszenie kwalifikacji stanowi właśnie tego typu koszty pośrednie. Można do nich zaliczyć np. opłaty za czesne, wydatki na podręczniki, czy dojazdy na szkolenie.

Wydatki na kształcenie pracodawcy

Kierunek edukacji pracodawcy powinien być ściśle związany z zakresem prowadzonej działalności. Wszelkie kursy, szkolenia, czy studia nie mogą mieć charakteru ogólnego, gdyż mogą zostać potraktowane jako koszt osobisty. Powinny być uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, aby przyczyniały się do osiągnięcia przychodów z tego tytułu. Do kosztów firmy nie ma możliwości zaliczenia  wydatków na kształcenie poniesionych przed rozpoczęciem działalności. Ciężko udowodnić ich związek z prowadzoną obecnie działalnością. Taki wydatek także zostanie potraktowany jako prywatny, poniesiony w celu podniesienia ogólnego poziomu wiedzy.

Wydatki na dokształcanie pracownika

W przypadku opłacania studiów, szkoleń lub kursów pracownika wydatek ten może zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodu pracodawcy, jeżeli także spełnia podstawowy warunek, aby zaistniał związek przyczynowo-skutkowy między poniesionym kosztem a osiąganym dochodem. Natomiast nie ma obowiązku odnoszenia się do konkretnych przychodów z tytułu poniesionego wydatku. Jeżeli dane szkolenie jest potrzebne pracownikowi do wykonywania, w należyty sposób, aktualnej lub przyszłej pracy u danego pracodawcy to wydatek może stanowić koszt działalności.

Wydatki na kształcenie jako przychód pracownika

Gdy pracodawca ponosi koszty kształcenia pracownika, wówczas po stanie pracownika powstaje przychód. Jednak zazwyczaj nie będzie on powodował obowiązku zapłaty podatku dochodowego przez pracownika. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT pracownik będzie w tym przypadku korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Podstawą do zaksięgowania takich kosztów będzie faktura, która dokumentuje sfinansowanie szkolenia, kursu, czy innej formy kształcenia oraz kosztów związanych z tym wydatkiem. Podsumowując przy zaliczeniu wydatków na dokształcanie pracowników oraz pracodawcy do kosztów działalności znaczenie ma kierunek kształcenia, a nie sam fakt podnoszenia kwalifikacji. Każdy wydatek na dokształcanie należy ocenić indywidualnie pod kątem zasadności i związku z prowadzoną działalnością. Najważniejsze jednak jest udowodnienie związku między danym wydatkiem a osiąganymi przychodami.