server farmZgodnie z przepisami, jeśli do firmy nabywane są nowe sprzęty, należy je w pewnych sytuacjach wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Czym dokładnie są środki trwałe i kiedy trzeba je ewidencjonować - o tym w poniższym artykule. 

Definicja środków trwałych według ustaw podatkowych

 • Według ustawy o PIT, środki trwałe to stanowiące własność albo współwłasność podatnika, nabyte albo wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
 • lokale będące odrębną własnością,
 • budynki,
 • środki transportu,
 • budowle,
 • maszyny,
 • urządzenia,
 • inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy.
Ustawa o CIT zalicza natomiast do środków trwałych, bez względu na okres ich użytkowania, także:
 • budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,
 • przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych,
 • tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie „statki” o symbolu 35.11, zaliczone do branży 1051- -1053 Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego,
 • składniki majątku, niestanowiące własności albo współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie na przykład umowy leasingu, zawartej z właścicielem albo współwłaścicielami tych składników – jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Definicja środków trwałych według ustawy o rachunkowości Zgodnie z ustawą, środki trwałe to kontrolowane przez jednostkę rzeczowe aktywa trwałe, o przypuszczalnym czasie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne oraz zdatne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby działalności gospodarczej. W ich poczet wlicza się w zwłaszcza:

 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 • inwentarz żywy,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • maszyny,
 • środki transportu i inne rzeczy,
 • nieruchomości - w tym także grunty,
 • prawo wieczystego użytkowania gruntu,
 • urządzenia,
 • lokale będące odrębną własnością,
 • budowle i budynki,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych.
Zobacz też:
obliczanie pensji netto