W praktyce nawet wyrok sądowy może zawierać błędy - zarówno drobne niedociągnięcia jak i te istotne. Czy wyrok sądowy z błędami można w jakiś sposób poprawić? Tak i wynika to bezpośrednio z kodeksu cywilnego, przy czym jedynie w określonych okolicznościach. Sprawdź, w jakich!

Wyrok sądowy z błędami - sprostowanie

Zgodnie z kodeksem cywilnym wyrok sądowy można sprostować jeżeli zawiera:

  • niedokładności,
  • błędy pisarskie
  • błędy rachunkowe.

Podobnie będzie gdy wystąpią inne oczywiste omyłki. Najczęstsze błędy pisarskie dotyczą pisowni imion lub nazwisk, niepełnego określenia daty, niewłaściwego użycia wyrazów, błędów gramatycznych itp. Błędy rachunkowe to z kolei pomyłki popełnione w jakimś działaniu matematycznym. Nie mogą mieć wpływu na merytoryczną treść wyroku. "Inne oczywiste pomyłki” są pomyłkami zrównanymi, co do swej istoty z błędami pisarskimi i rachunkowymi. Do grupy tej zaliczamy:

  1. nieścisłości,
  2. usterki,
  3. wydanie orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym w postaci wyroku, zamiast postanowienia.

Sprostowanie następuje na wniosek osoby, której dotyczy dany wyrok.

Czego nie można zmienić sprostowaniem?

Sprostowaniem nie można zmienić rozstrzygnięcia sprawy, mylnych ustaleń czy też podstawy faktycznej. Jak zostało wspomniane w ten sposób można poprawił jedynie drobne niedociągnięcia. W przypadku istotnych błędów pozostaje apelacja.

Wniosek o sprostowanie błędów w wyroku sądowym

Wniosek o sprostowanie błędów w wyroku sądowym może być wniesiony w dowolnym momencie i może dotyczyć każdego wyroku lub postanowienia. Od samego wniosku nie pobiera się żadnej opłaty. Zobacz też:

Skrócenie okresu wypowiedzenia Wynagrodzenie kalkulator