Kto ponosi koszty postępowania egzekucyjnego - dłużniki czy wierzyciel? Sprawdź!

Koszty  działalności egzekucyjnej komornika

Koszty działalności egzekucyjnej komornika, zgodnie z art. 34 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, obejmują:

  • koszty osobowe i rzeczowe ponoszone w związku z prowadzoną działalnością egzekucyjną,
  • koszty ochrony zajętego mienia i niezbędnej ochrony osobistej,
  • koszty ubezpieczenia mienia kancelarii i własnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
  • koszty przejazdów w miejscowości będącej siedzibą komornika, korespondencji, obrotu pieniężnego,
  • przewozu drobnych ruchomości niewymagających transportu specjalistycznego,
  • obowiązkowe opłaty na samorząd komorniczy ponoszone zgodnie z przepisami ustawy,
  • inne koszty niezbędne do wykonywania czynności egzekucyjnych oraz
  • czynności przewidziane przepisami ustawy.

Ww. opłaty komornik pokrywa z uzyskanych opłat egzekucyjnych.

Koszty postępowania egzekucyjnego opłacane przez dłużnika

Koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji to dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi. Ściąga się je z egzekwowaną należnością i ich wysokość pokrywana jest w pierwszej kolejności.

Koszty postępowania egzekucyjnego opłacane przez wierzyciela

Dłużnik ma prawo domagać się zaspokojenia kosztów postępowania egzekucyjnego jeżeli postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone na wniosek wierzyciela lub z mocy prawa (w związku z bezczynnością wierzyciela). W przypadku gdy dłużnik wykaże, że orzeczenie opierające się na klauzuli wykonalności zostało uchylone, zmienione, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności, wierzyciel będzie zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania egzekucyjnego.

Zwolnienie z kosztów postępowania egzekucyjnego

Prawo do zwolnienia z obowiązku opłacenia kosztów postępowania egzekucyjnego może zostać przyznane przez sąd. Dodatkowo z takiego prawa może skorzystać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W drodze wyjątku na mocy art. 104 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z opłat sądowych zwolnione są organizacje porządku publicznego działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Polecamy: Taxi Poznań

 jak księgować drukarka fiskalna