Ustawa z dnia 1 lipca 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, zakłada podwyższenie obecnie obowiązującego progu przychodów, który uprawnia do korzystania z opodatkowania za pomocą ryczałtu. Zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2017 r. limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 250 000 euro, a nie jak do tej pory 150 000 euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - na czym polega?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę rozliczeń podatku dochodowego. Wysokość podatku obliczana jest bowiem w oparciu o przychód podatnika. Oznacza to, że przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy przy tej formie opodatkowania nie są uwzględniane koszty, a jedynie przychody podatnika. W związku z tym przy rozliczaniu podatku dochodowego przedsiębiorca nie musi uwzględniać kosztów. Dlatego też ewidencja na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jest łatwiejsza i mniej pracochłonna niż przy rozliczaniu podatku na zasadach ogólnych.

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jak było do końca 2016 roku?

Jak stanowiły przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych działalność, którą prowadzą samodzielnie lub też w formie spółki cywilnej osób fizycznych bądź spółki jawnej osób fizycznych.

Jednak opodatkowanie działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych możliwe było w sytuacji, gdy podatnik:

a) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskał z tytułu tej działalności prowadzonej samodzielnie przychód w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro bądź
  • uzyskał przychód jedynie z działalności prowadzonej w formie spółki, zaś suma przychodów wspólników nie przekroczyła 150 000 euro,

b) rozpoczął prowadzenie działalności w danym roku podatkowych i nie opodatkowywał działalności kartą podatkową.

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku nastąpiło podwyższenie progu opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z ustawą, która wprowadza tę zmianę, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opodatkowywać swoją działalność przedsiębiorcy, których przychody sięgają do 250 000 euro, a nie jak do tej pory 150 000 euro.

Wyższy limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma na celu uproszczenie procedur podatkowych dla małych przedsiębiorców. W konsekwencji ma się to przyczynić do zwiększenia aktywności gospodarczej wśród niewielkich firm.

Ważne!

W 2017 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy kontynuujący działalność, którzy w 2016 roku:

  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 1 074 400 zł, czyli równowartości 250 000 euro;
  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, zaś suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła 1 074 400 zł - równowartość 250 000 euro.

Natomiast prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu przysługuje podatnikom, których przychody z prowadzonej działalności nie przekroczyły 107 440 zł, czyli równowartości 25 000 euro.

Powyższe limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przeliczone zostały według średniego kursu NBP euro na 3 października 2016 roku (kurs euro na ten dzień wynosił 4,2976 zł).