Przedsiębiorcy mogący skorzystać z ulgi Innovation Box zapłacą znacznie niższy podatek za 2019 rok. Ile można zaoszczędzić, stosując IP Box? W jaki sposób krok po kroku ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy? Jak sporządzić zeznanie roczne? Zaliczka na podatek dochodowy a Innovation Box - odpowiadamy w artykule!

Czym jest ulga B+R?

Ulga B+R dotyczy przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych i mogą ją zastosować przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową. Ulga ta pozwala na odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, wcześniej ujętych w kosztach podatkowych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodu podatnika uzyskanego z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca może dwukrotnie zaliczyć dany wydatek do kosztów.

Co to jest ulga Innovation Box i kto może z niej skorzystać?

Ulga Innovation Box (IP Box) jest rozwinięciem ulgi B+R przeznaczonym dla przedsiębiorców zarabiających w ramach działalności badawczo-rozwojowej na prawach własności intelektualnej. Przed jej zastosowaniem należy szczegółowo zapoznać się obowiązującymi przepisami, które są dość restrykcyjne, przez co w istocie niewiele osób prowadzących działalność może zastosować preferencyjną stawkę podatku, a w efekcie obniżyć swój podatek dochodowy do zapłaty.

Ważne!
Art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT„Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania”.
Aby zastosować preferencyjną 5-procentową stawkę podatku do określonych dochodów z prawa własności intelektualnej (zamiast 19%), podatnik musi wytworzyć, rozwinąć lub ulepszyć to prawo w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Trzeba mieć na uwadze, że korzystając z prawa do ulgi Innovation Box, konieczne jest wyodrębnienie w księgach każdego z praw własności intelektualnej, do których zastosowana zostanie 5-procentowa stawka podatku dochodowego. Niezbędne jest ustalenie przychodów, kosztów i dochodów odpowiadających każdemu kwalifikowanemu prawu własności intelektualnej.

Ważne!
Art. 26e ust. 5 ustawy o PIT„Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku”.

W jaki sposób ustalić, ile dochodu z kwalifikowanego IP może korzystać z preferencji podatkowej?

Podstawą opodatkowania w przypadku Innovation Box jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych osiągniętych w danym roku podatkowym.

Ważne!
Art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT
„Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym”.

Wysokość kwalifikowanego dochodu stanowi iloczyn dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz wskaźnika nexus, który obliczamy zgodnie z następującym wzorem:

(a + b) x 1,3 / a + b + c + d

Poszczególne litery oznaczają poniesione koszty związane z kwalifikowanym IP:

a – działalność B+R,
b – nabycie wyników prac B+R od podmiotu niepowiązanego,
c – nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego,
d – nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Zaliczka na podatek dochodowy a Innovation Box

Przedsiębiorcy uprawnieni do stosowania ulgi Innovation Box zaliczkę na podatek dochodowy liczą analogicznie jak dotychczas. Należy płacić zaliczki na podatek dochodowy według stawek podstawowych 18%, 32% lub 19%, gdyż ulga jest rozliczana dopiero w zeznaniu rocznym.

Mimo że przysługuje ona już do dochodów osiągniętych w 2019 roku, jej rozliczenia dokonamy dopiero, składając deklarację PIT-36 lub PIT-36L po zakończeniu roku podatkowego. Przypomnijmy, że deklaracje te należy dostarczyć do US w terminie do 30 kwietnia 2020 roku. Podatek zapłacony w trakcie roku podatkowego w postaci zaliczek na podatek dochodowy zostanie zwrócony przedsiębiorcy podlegającemu uldze Innovation Box.

Jak rozliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową w zeznaniu rocznym?

Zgodnie z art. 26e ust. 8 ustawy o PIT odliczenia kosztów kwalifikowanych co do zasady dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym te koszty poniesiono. W przypadku natomiast, gdy przedsiębiorca wykaże stratę lub wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, to odliczenia (odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części) dokonuje w zeznaniach za kolejnych sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

W celu rozliczenia wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, czyli kosztów kwalifikowanych, przedsiębiorca powinien dostarczyć do urzędu skarbowego PIT-36 (skala podatkowa) lub PIT-36L (podatek liniowy) wraz z załącznikiem PIT/BR.