shutterstock_12782464Przedsiębiorca dokonujący transakcji związanych z zakupem produktów rolnych, musi pamiętać o obowiązku właściwego ich udokumentowania. Nabywając towary od rolników ryczałtowych, to przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT-RR. Jednak czym jest ten dokument i jakie zasady należy spełnić przy jego sporządzaniu? Odpowiedź znajduje się poniżej.

Faktura VAT-RR - w jakim celu i dlaczego?

Faktura VAT-RR potwierdza sprzedaż produktów rolnych przez rolników zwolnionych z podatku od towarów i usług. Sporządzana jest w sytuacji, kiedy transakcji dokonuje się na rzecz czynnego podatnika VAT. Tym, co odróżnia ją od tradycyjnej faktury, jest fakt, iż obowiązek jej wystawienia spoczywa na przedsiębiorcy nabywającym produkty rolne, a nie sprzedawcy - jak ma to miejsce przy zwykłej transakcji kupna-sprzedaży. Powinna zostać wystawiona w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał faktury RR jest przekazywany rolnikowi, a kopię zachowuje nabywca.

Obowiązek wystawienia faktury VAT-RR spoczywa na podatniku nabywającym produkty rolne, ponieważ zgodnie z art. 117 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy, który dostarcza produkty rolne w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, jest zwolniony z obowiązku:

 • wystawiania faktur,
 • prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług,
 • składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej,
 • dokonania zgłoszenia rejestracyjnego działalności gospodarczej.

Jakie informacje powinna zawierać?

Na omawianej fakturze, która potwierdza nabycie produktów rolnych musi być umieszczone jednoznaczne określenie “Faktura-RR”. Ponadto powinna ona zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numer NIP lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,
 • numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną,
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Dodatkowo faktura musi zawierać oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Kwestia zwrotu podatku VAT

Jak stanowi art. 115 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy, który dokonuje dostawy produktów na rzecz czynnego podatnika VAT - ma prawo do zwrotu zryczałtowanego podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa, które opodatkowane są podatkiem VAT. Wypłata zryczałtowanego zwrotu podatku następuje od przedsiębiorcy, który zakupił produkty rolne. Do końca 2013 r. stawka podatku, o którym mowa wynosi 7% (później 6,5%) kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Swoje prawa w kwestii podatku VAT posiada także przedsiębiorca. Może on bowiem powiększyć podatek naliczony o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku, jednak powinien to zrobić w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła zapłata. Dodatkowo podatnik musi spełnić pewne warunki:

 • nabycie produktów rolnych powinno być związane z dostawą opodatkowaną;
 • zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 • w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Zatem, zgodnie z powyższym, aby móc odliczyć podatek VAT od zakupu produktów rolnych, konieczne jest dokonanie zapłaty na konto bankowe rolnika ryczałtowego. W tytule przelewu warto wskazać numer i datę wystawienia faktury VAT-RR. Natomiast w przypadku, gdy zapłata zostanie uiszczona w gotówce, podatnik traci całkowicie prawo do odliczenia podatku.

Jednocześnie w kwestii zapłaty zaliczek należy pamiętać o tym, aby całą wartość zaliczki przelać na rachunek rolnika. Ponadto na fakturze należy podać dane identyfikacyjne potwierdzenia dokonanej wpłaty - np. numer dokumentu. W sytuacjach, gdzie sprzedaż następuje w sposób ratalny oraz pożyczek, wszelkie uzgodnienia muszą wynikać z umów zawartych w formie pisemnej.

Zobacz też:

Katalog Stron Internetowych