Od jakiego czasu istnieje możliwość liczenia odsetek

Wielokrotnie zdarza się, iż ta druga strona umowy opóźnia się z płatnością sumy wypływającej ze zrealizowanej transakcji, w związku z nieterminowym wpływem kwoty dostawca ponosi swego rodzaju straty. By zrekompensować je, sprzedawca ma możliwość policzyć odsetki za opóźnienie. Fundamentem prawnym ich zażądania jest art. 481 Kodeksu cywilnego. Precyzuje on, że jeżeli odbiorca spóźnia się z uregulowaniem kwoty, wierzyciel ma możliwość chcieć odsetek za czas spóźnienia.

Zazwyczaj najczęściej jest tak, że za opóźnienie liczone są odsetki ustawowe. Wynika to prosto z art. 481 § 2 K.c., w którym czytamy, że jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była od razu oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Wydarza się czasami mimo to, że zobowiązanie jest oprocentowane według stopy większej niż stopa ustawowa, mimo to w niniejszym przypadku musi być to wyszczegółowione w umowie.

Jakie największe odsetki możemy stosować

Biznesmeni mogą zawrzeć między sobą umowę, która będzie dookreślała wielkość odsetek, jakie wierzyciel będzie mógł chcieć. Maksymalna wielkość odsetek, wynikających z czynności prawnej, nie może w sytuacji rocznej przekraczać czterokrotnej wielkości stopy zadłużenia lombardowego NBP (art. 359 § 21 K.c.).

Od jakiego dnia naliczamy odsetki

Przedsiębiorca wierzyciel ma możliwość żądać spłaty odsetek za okres od dnia następującego po ustalonym terminie płatności do dnia realnej spłaty.

Obciążając odsetkami zadłużonego, wierzyciel sporządza Notę odsetkową.