Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zgłosiła się dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego oraz terminowo opłacała składki może pobierać zasiłek macierzyński.

Zasiłek macierzyński - jaki przysługuje okres pobierania?

Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej, zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia jednego dziecka przysługuje przez 20 tygodni. Po zakończeniu tego okresu, osoba prowadząca działalność gospodarczą może pobierać zasiłek macierzyński, który odpowiada dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu przewidzianemu dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także urlopu rodzicielskiemu. Dodatkowy urlop macierzyński wynosi maksymalnie 6 tygodni, natomiast urlop rodzicielski przysługuje w wymiarze 26 tygodni.

By otrzymać zasiłek macierzyński za okresy odpowiadające dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu oraz urlopowi rodzicielskiemu konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie zasiłku przed rozpoczęciem korzystania z wypłaty zasiłku za okresy odpowiednie dla tych urlopów.

Podleganie ubezpieczeniom w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku. Składki z tego tytułu finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

Przedsiębiorca może dokonać dobrowolnego zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Jednak w takiej sytuacji niemożliwe jest zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, gdyż jest ono możliwe tylko przy podleganiu obowiązkowo do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych.

Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie nastąpiło zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej, to osoba, która pobiera zasiłek macierzyński, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca obowiązkowo jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne!

Przy ustaleniu prawa do świadczeń chorobowych oraz podstawy wymiaru tych świadczeń, okres pobierania zasiłku macierzyńskiego nie jest traktowany jako przerwa w ubezpieczeniu chorobowym.

W związku z powyższym po nabyciu prawa do zasiłku macierzyńskiego należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA oraz zgłosić się tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.

Zwolnienie chorobowe w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Jeżeli w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego osoba prowadząca działalność gospodarczą zachoruje, nie będzie miała prawa do otrzymania kolejnego zasiłku, czyli zasiłku chorobowego.

Natomiast jeśli zwolnienie chorobowe będzie obejmowało okres pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz okres po jego zakończeniu, osoba prowadząca działalność gospodarczą, (która po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego dokonała zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na druku ZUS ZUA), nabędzie prawo do zasiłku chorobowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawą wymiaru tego zasiłku będzie ta sama kwota, która została przyjęta do wyliczenia zasiłku macierzyńskiego.

Przykład

Osoba prowadząca działalność gospodarczą przebywa na zasiłku macierzyńskim w okresie od lutego 2014 roku do końca stycznia 2015 roku. Na czas pobierania zasiłku macierzyńskiego osoba ta dokonała wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i dokonała zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 lutego 2015 roku nastąpiła niezdolność do pracy spowodowana chorobą. Za czas od 1 stycznia 2015 do 31 stycznia 2015 osoba ta nie nabędzie prawa do zasiłku chorobowego. Dopiero po zakończeniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego i zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na druku ZUS ZUA z dniem 01.02.2015 r. osoba prowadząca działalność gospodarczą nabędzie prawo do zasiłku chorobowego z tytułu prowadzonej działalności za okres po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego czyli po 1 lutego 2015 r.