Tworzona każdego miesiąca przez pracodawców. Na jej podstawie wypłacane są pensje pracownikom. Lista płac - co powinna zawierać?

Lista płac to dokument księgowy potwierdzający wyliczenie wynagrodzeń dla pracowników wraz ze wszystkimi obowiązującymi składkami. Ponadto, jest punktem wyjścia do bezbłędnie wypełnionej deklaracji podatkowej, dokumentów ubezpieczeniowych oraz bezbłędnemu zaksięgowaniu pensji. W zależności od ilości pracowników w liście płac określa się zbiorcze wyliczenie płac pracowników przedsiębiorstwa w wypadku dużej ich ilości, z kolei przy niewielkiej liczbie ogranicza się to do wypełnienia spersonalizowanych kart przychodów.

Elementy Karty Przychodów

Rozporządzenia Ministerstwa Finansów definiują minimalne części składowe Karty Przychodów:


- dochód narastająco od początku roku (pracodawcy muszą kontrolować, czy pracobiorcy nie przekroczyli kolejnej skali podatkowej; wówczas trzeba pobierać wyższą zaliczkę na podatek dochodowy),
- potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne z przychodu pracobiorcy: emerytalne (9,76 proc. podstawy wymiaru), rentowe (6,5 proc.) i chorobowe (2,45 proc.),
- suma należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do przekazania do urzędu skarbowego,
- datę przekazania zaliczki podatkowej ,
- dochód osiągnięty w konkretnym miesiącu,
- imię i nazwisko pracownika,
- suma zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- suma składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
- cena uzyskania przychodów, - suma przychodów w naturze i gotówce, którą uzyskał w odpowiednim miesiącu
Dodatkowo, w przypadku ryczałtowców, karty przychodów przez nich tworzone muszą jeszcze określać NIP pracobiorcy i miesiąc wypłaty.

Elementy Listy Płac

Lista płac sporządzana jest na podstawie innych dokumentów płacowych i kadrowych, m.in. umowy o pracę, wykazu godzin nadliczbowych, wykazu prowizji, nagród, zwolnień lekarskich. Powinna zawierać pewne elementy:


-numery stron,
-oznaczenie lub nazwę listy płac,
- nazwę pracodawcy,
- miesiąc, którego dotyczy
- datę sporządzenia
- podpisy osoby sporządzającej i akceptującej

Ważne, by w liście płac pensje brutto były podzielone na „ składkowe” i „ nieskładkowe”. W tych ostatnich, trzeba wyodrębnić wynagrodzenie za czas choroby, ponieważ dodaje się to do do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.