Prawdopodobnie każdy, kto inwestuje, słyszał o zasadzie „niewkładania wszystkich jajek do jednego koszyka”. W środowisku inwestorów ta reguła to intuicyjna podstawa dla dywersyfikacji portfela. Dowiedz się, jakie korzyści można osiągnąć, dzięki zwiększeniu różnorodności swoich inwestycji.

Znaczenie dywersyfikacji w portfelu inwestycyjnym

Larry Hite, jeden z prekursorów handlu systemowego, powiedział: „Jeśli dywersyfikujesz, kontrolujesz ryzyko i grasz z trendem, to po prostu musi działać”. Z tego stwierdzenia wynika, że dywersyfikacja powinna być stałym elementem w strategiach inwestorów.

Głównym celem dywersyfikacji jest rozproszenie i kontrola ryzyka, poprzez rozmieszczenie środków finansowych w różnych produktach inwestycyjnych. Ryzyko związane z inwestowaniem można podzielić na ryzyko systematyczne, na które inwestor nie ma wpływu, gdyż dotyka ono całej gospodarki, oraz ryzyko niesystematyczne (specyficzne, związane z danym emitentem np. akcji), które może zmniejszyć poprzez dywersyfikację portfela. W tej grupie znajdują się ryzyko biznesowe, ryzyko finansowe, ryzyko operacyjne oraz ryzyko, wynikające z regulacji przepisami. Wszystkie te czynniki działają niekiedy zarówno negatywnie, jak i pozytywnie – w dobrze zdywersyfikowanym portfelu, efekty te mogą po części wzajemnie się zerować.

Dlaczego warto dywersyfikować portfel inwestycyjny?

Najważniejszą korzyścią z różnicowania rodzajów oraz klas aktywów w portfelu inwestycyjnym jest zmniejszenie ryzyka przy utrzymaniu danej stopy zwrotu. Dywersyfikacja portfela ułatwia inwestorom zachowanie równowagi pomiędzy lukratywnymi inwestycjami o wysokim stopniu ryzyka a inwestycjami o niższej stopie zwrotu, ale jednocześnie stosunkowo niskim stopniu ryzyka. Zachowanie kompromisu pomiędzy ryzykiem a stopą zwrotu, umożliwia maksymalizację zysków z inwestycji przy zachowaniu dopuszczalnego dla inwestora poziomu ryzyka. Matematycznie, zależności tej dowiódł noblista Harry Markowitz tworząc współczesną teorię portfolio (modern portfolio theory).

Kiedy mowa o korzyściach z dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, nie można pominąć potencjału maksymalizacji zysków. Po pierwsze posiadanie różnorodnych inwestycji może przyczynić się do stabilizacji dochodów. Jeśli niektóre aktywa generują niższe zyski w danym okresie, inne mogą osiągać lepsze wyniki, co równoważy ogólny dochód z portfela. Po drugie dywersyfikacja może zwiększyć potencjał osiągania wyższych zwrotów. Różne klasy aktywów mogą dobrze radzić sobie w różnych warunkach rynkowych, co daje inwestorowi szansę na korzystanie z możliwości zysku z różnych źródeł oraz ochronę przed zmiennością rynku.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego na 4 sposoby

Celem dywersyfikacji jest zmniejszenie zależności (statystycznie – kowariancji) pomiędzy stopami zwrotów z poszczególnych inwestycji. Aby osiągnąć ten cel, istnieje wiele kombinacji metod dywersyfikacji. Inwestorzy mogą je łączyć w indywidualny sposób, zgodny z ich celami inwestycyjnymi. Cztery podstawowe obszary, według których można dywersyfikować inwestycje to:

  1. Dywersyfikacja według klas aktywów — polega na wyborze instrumentów finansowych z różnych grup. Inwestorzy mogą rozdzielić swój kapitał między np. akcje, fundusze inwestycyjne, towary czy kryptowaluty.
  2. Dywersyfikacja branżowa — umiejętne wykorzystanie okazji z różnych branż i sektorów gospodarki to skuteczny sposób na zwiększenie szans na zysk z inwestycji.
  3. Dywersyfikacja geograficzna — inwestor może zainwestować w aktywa z różnych regionów geograficznych, co pozwala zminimalizować ryzyko związane z wystąpieniem problemów w jednym konkretnym rynku.
  4. Dywersyfikacja według wielkości spółek — inwestycje można rozłożyć między duże spółki, które zazwyczaj mają ustabilizowaną pozycję na rynku (tzw. spółki value) oraz średnie i małe spółki, które wykazują potencjał wzrostowy, tzw. spółki growth.

Zagrożenia związane z dywersyfikacją portfela inwestycyjnego

Każdy inwestor powinien być świadomy, że nawet najlepiej zdywersyfikowany portfel jest wrażliwy na ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Jednak jest to ryzyko, którego inwestor nie jest w stanie zminimalizować. Ma on natomiast wpływ na stopień rozproszenia swoich środków.

W środowisku tradingowym mówi się o pojęciu di-worse-ification, czyli dywersyfikacji portfela inwestycyjnego na siłę. Nieumiejętne rozłożenie kapitału pomiędzy różne aktywa może prowadzić do pogorszenia wyników inwestycyjnych. Szczególnie, jeśli inwestor decyduje się na inwestycje poza jego codziennym obszarem działalności handlowej.

Trudności w monitorowaniu wielu aktywów idą w parze z czasochłonnością zarządzania zdywersyfikowanym portfelem. Posiadania różnorodnych aktywów wymaga od inwestora poświęcenia dodatkowego czasu na analizy i śledzenie zmian na rynkach.

Zarządzanie szeroko zdywersyfikowanym portfelem może wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak prowizje maklerskie czy opłaty za utrzymanie konta, co może obniżyć efektywność inwestycji.

Inwestuj ze zdywersyfikowanym portfelem

Dywersyfikacja to kluczowy element skutecznego zarządzania finansami. Dzięki różnicowaniu pochodzenia inwestycji, nawet jeśli jedno z aktywów nie przynosi oczekiwanych zysków, inne mogą (choć nie muszą) zrekompensować potencjalne straty.

Za pomocą jakich narzędzi dywersyfikować portfel inwestycyjny? Wypróbuj Ava Trade! To nie tylko nowoczesna platforma inwestycyjna, ale także niezwykle obszerna i co najważniejsze – całkowicie darmowa – baza wiedzy na temat tradingu.

Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniania w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.

Artykuł sponsorowany