Utrzymanie budynków w należytym stanie, dbanie o czystość czy realizację niezbędnych remontów wymaga osoby lub osób, które będą planować takie działania, nadzorować i sprawować inne zadania. Zarządzanie nieruchomościami może obejmować budynki przedsiębiorstwa, bloki wielorodzinne czy kamienice. Sprawdź, na czym to polega i jaką rolę odgrywa zarządca.

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Tę kwestię reguluje artykuł 184b ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Wynika z niego, że zarządzanie nieruchomościami obejmuje podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności, które mają na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomości w zakresie:

 • ekonomiczno-finansowym,
 • bezpieczeństwa użytkowania i odpowiedniej eksploatacji,
 • gospodarki energetycznej,
 • bieżącego administrowania,
 • oraz utrzymania w stanie niepogorszonym zgodnie z przeznaczeniem.

Jak widać zarządzanie nieruchomością obejmuje wszelkie zadania związane z bieżącym działaniem budynku i utrzymaniem jego stanu technicznego.

Ustawa rozdziela role i zadania pośrednika oraz zarządcy nieruchomości - są to obecnie oddzielne zawody. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by dana firma jednocześnie realizowała zadania jednocześnie pośrednika i zarządcy nieruchomości.

Kim jest zarządca nieruchomości?

To specjalista zatrudniony przez właściciela obiektu, który odpowiada za zarządzanie nieruchomością. Zgodnie z art. 184a ustawy o gospodarce nieruchomościami to przedsiębiorca, który prowadzi działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami. Co ciekawe, nie trzeba mieć określonego wykształcenia, posiadać licencji czy zdać egzamin.

W praktyce każdy może się tym zajmować, gdyż jedynymi wymogami są pisemna umowa o zarządzanie i posiadanie ubezpieczenia. Natomiast jest to bardzo odpowiedzialna praca, w której potrzebna jest odporność na stres i szeroka wiedza. Podjęcie błędnych decyzji może wywołać bardzo kosztowne konsekwencje dla zarządcy.

Na czym polega zarządzanie nieruchomością?

Wspomniana już ustawa opisuje obowiązki firmy, która odpowiada za zarządzanie nieruchomością. Jej zadaniem jest przede wszystkim prowadzenie niezbędnej dokumentacji, co obejmuje m.in. książkę obiektu budowlanego, faktury i wszelkie dokumenty księgowe. W ramach dbałości o stan techniczny obiektu wykonuje okresowe przeglądy, nadzoruje prace remontowe i konserwacyjne, naprawy, renowacje, dba o odpowiednie utrzymanie trawników i odśnieżanie chodników.

Zarządzanie nieruchomościami obejmuje również planowanie remontów i modernizacji, zarządzanie najmem, a także reprezentowanie właściciela obiektu w kontaktach z sądami, administracją publiczną czy usługodawcami. To prace o szerszym zakresie niż wyłącznie administrowanie, które jest tylko jednym z działań w ramach zarządzania.

Przykładowo, administrator nie może reprezentować właściciela nieruchomości przed urzędami ani podejmować decyzji, które mają wpływ na stan prawny budynków. Natomiast część jego zadań pokrywa się z tymi, za które odpowiada zarządca.

Co powinna zawierać umowa o zarządzanie nieruchomością?

Dokument ten precyzuje obowiązki stron. Jest tak naprawdę niezbędny, aby było jasne, za co odpowiada zarządca. Umowa ma bardzo duże znaczenie dla sądu, jeśli dojdzie do sporu. Powinna być sporządzana przez prawnika, który ma doświadczenie w branży nieruchomości. Jeśli chodzi o obowiązkowe elementy, to należą do nich:

 • miejsce i data zawarcia;
 • oznaczenie stron umowy, czyli po prostu dane, które pozwalają zidentyfikować dany podmiot;
 • zobowiązania stron;
 • opis zasad wykonywania umowy;
 • postanowienia końcowe, np. dotyczące sposobów komunikacji;
 • podpisy i załączniki.

Jeśli chodzi o formę umowy, to powinna być pisemna i oczywiście podpisana przez obie strony. Zdarza się, że umowa jest zawierana w formie aktu notarialnego lub z podpisami urzędowo poświadczonymi dla zachowania bezpieczeństwa prawnego.

Zarządca nieruchomości a obowiązkowe ubezpieczenie OC

Firmy, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami, podejmują się bardzo odpowiedzialnych zadań. Popełnienie błędnych decyzji może skutkować bardzo dużymi kosztami. Dlatego przepisy nakładają na zarządców obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Dzięki temu ewentualne szkody, które wyrządzą, będą mogły być naprawione z polisy. Ubezpieczenie jest dołączane do umowy zawieranej z klientami.

Zakres takiej ochrony reguluje rozporządzenie ministra finansów z dnia 26 kwietnia 2019 roku. Minimalna suma ubezpieczenia powinna wynosić 50 tys. euro. Uwaga: jeśli zarządca nieruchomości nie posiada ubezpieczenia OC, grozi mu kara. Według ustawy może to być od czterokrotności do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jakie obowiązywało w roku poprzedzającym rok, w którym zarządca powinien posiadać OC. Wysokość opłaty zależy od tego, jak długo zarządca nie miał polisy i rozmiaru jego działalności. Powinien wykupić ubezpieczenie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym rozpocznie wykonywanie czynności z zakresu zarządzania nieruchomością.

Artykuł sponsorowany