Płatnik składek ma obowiązek liczyć, odliczać, regulować a także opłacać opłaty za każdy m-c kalendarzowy. Regulacje te dokonywane są na aktach rozliczeniowych – zestaw dokumentów tyczących się danego m-ca składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz dołączonych do niej raportów miesięcznych ( ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ). Oświadczenie ZUS DRA – dokument ogólny tyczące się wszystkich tytułów oraz wszystkich ubezpieczonych. Regulowane są w niej składki na FP i FGŚP, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne a także wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki oraz zasiłki rodzinne oraz pielęgnacyjne. Płatnik obliczający opłaty jedynie na własne ubezpieczenie, oddaje do Zakładu Usług Społecznych tylko oświadczenie rozliczeniowe ZUS DRA bez sprawozdań miesięcznych. Jeśli płatnik ten w ostatnio złożonej deklaracji podał jako zasadę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 30% najmniejszego wynagrodzenia lub 60% przeciętnego, a na ubezpieczenie zdrowotne sumę najmniejszej podstawy wielkości składek, jest zwolniony z obowiązku przedkładania deklaracji rozliczeniowej za następny miesiąc. Osoba ta jest uwolniona od konieczności przedkładania dokumentów rozliczeniowych za następny miesiąc również wówczas, kiedy zmiana w stosunku do m-ca wcześniejszego jest spowodowana wyłącznie zmianą najmniejszego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia. Czas składania: płatnik składek obowiązany jest przesłać oświadczenie rozliczeniowe, imienne raporty miesięczne a także opłacić opłaty za bieżący m-c, nie później niż: o do piątego dnia następnego miesiąca – dla firm ze sfery budżetowej, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, o do dziesiątego dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych, opłacających abonament jedynie za siebie, o do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników. Miejsce składania: oświadczenie rozliczeniowe oraz imienne sporządzenia miesięczne płatnik opłat przekazuje bezpośrednio do wskazanej przez Zakład Usług Społecznych jednostki organizacyjnej. Opis deklaracji ZUS DRA: 1. Informacje organizacyjne cyfra w miejscu 01 oznacza termin przedkładania deklaracji numer deklaracji jest niemal zawsze taki sam – 01 – natomiast kolejne informacje oznaczają miesiąc oraz rok, za który określona deklaracja była sporządzona 2. Informacje identyfikacyjne płatnika składek informacje określające podane w oświadczeniu winny być identyczne z tymi podanymi w druku ZUS ZFA 3. Inne informacje w pozycji 01 wpisujemy liczbę osób ubezpieczonych miejsce 02 wskazuje czy płatnik ubiega się o dofinansowanie pracowników z PFRON lub budżetu państwa w pozycji 03 przedstawiona jest obowiązująca danego płatnika stawka ubezpieczenia wypadkowego 4. Zestawienie należnych rat na ubezpieczenia społeczne oraz źródeł finansowania 5. Zestawienie wydanych świadczeń, które podlegają rozliczeniu w ciężar rat na ubezpieczenia społeczne 6. Rozliczenie części IV i V ostateczna kwota składek na ubezpieczenia społeczne, która została po obliczeniu wydanych świadczeń podlegających naliczeniu w ciężar rat na ubezpieczenia społeczne 7. Zestawienie właściwych opłat na ubezpieczenie zdrowotne opłata na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega żadnym ulgom – jest identyczna taka sama zarówno w ulgowej jak i normalnej wysokości składek ZUS 8. Zestawienie przysługujących opłat na FP oraz FGŚP 9. Zestawienie przysługujących rat na fundusz emerytur pomostowych 10. Oświadczenie dochodu (tyczy się osób, które opłacają raty jedynie za siebie) 11. Deklaracja płatnika opłat w miejscu 01 powinna pojawić się data zgodna z terminami ustawowymi Archiwizacja: kopie deklaracji rozliczeniowych i korekty tych dokumentów płatnik ma przymus przetrzymywać przez okres dziesięciu lat od dnia ich oddania do ZUS. Mogą być przechowywane w formie dokumentu pisemnego albo elektronicznego. Zobacz też:
> Księgowanie faktury za hotel i parking