Nowelizacja Ordynacji podatkowej ma na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia oszustw podatkowych. Ponadto ma doprowadzić do uproszczenia procedur. Według ekspertów przyniesie ona prawdziwą rewolucję, ponieważ zaproponowano ponad 100 zmian. W niniejszym artykule przedstawimy te najciekawsze, dotyczące prawa podatkowego.

Nowelizacja w Ordynacji podatkowej: interpretacje ogólne a interpretacje indywidualne

Nowelizacja zwiększy rolę interpretacji ogólnych. Ma to doprowadzić do jednolitego stosowania prawa podatkowego. Interpretacje indywidualne będą wydawane, gdy urząd stwierdzi, że jest to uzasadnione przez:

  • liczbę wydanych interpretacji w tożsamych stanach faktycznych,
  • troskę o przyszłe zdarzenia.

Co więcej, wszystkie wydane przez organy skarbowe interpretacje indywidualne będą umieszczane w ogólnodostępnej bazie prowadzonej przez Biuro Informacji Publicznej (BIP). Baza będzie na bieżąco aktualizowana, aby zminimalizować ryzyko powołania się na nieobowiązujące już interpretacje.

Prawo do zmiany wydanej nieprawidłowej interpretacji indywidualnej

Zmiany w Ordynacji podatkowej poszerzą kompetencje Dyrektorów Izb Skarbowych. Będą mogli oni zmieniać wydawane interpretacje indywidualne na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszeń prawa. Ponadto minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadkach określonych ustawą, będzie mógł unieważnić lub uchylić wydaną interpretację.

Zdarzenia objęte klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Do tej pory interpretacja indywidualna wydana przez odpowiednią izbę skarbową pełniła funkcję ochronną w stosunku do podatnika, który wystąpił o jej wydanie. W sytuacji, gdy przedmiotem interpretacji indywidualnej byłby stan faktyczny zdarzenia gospodarczego objęty klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, podatnik nie może obecnie zostać objęty ochroną wynikającą z tej interpretacji.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej otworzy także bezpłatny i elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów Skarbowych. Do tej pory, aby uzyskać dostęp do tych zasobów, należało spełnić szereg formalności oraz uiścić stosowną opłatę. Ponadto zmiany Ordynacji podatkowej rozszerzą dostęp urzędów skarbowych do informacji o kontach bankowych podatników. Urzędy kontroli skarbowej będą mogły przejąć postępowania podatkowe.