Sejm uchwalił zmiany do ustawy o podatku vat

Dnia 15-10-2008 r. Sejm rozporządził ordynację o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz kilku innych ustaw, a 30-10-2008 roku Senat przegłosował poprawki do tej ustawy. Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany, które niebawem czekają podatników.

 1. Skrócenie podstawowego terminu zwrotu
 2. Wydłużenie terminu na odliczanie VAT naliczonego
 3. Będzie można odliczać VAT od wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów
 4. Limit obrotów dla małych podatników w górę
 5. Prezenty o małej wartości
 6. VAT od importu rozliczany w deklaracji VAT
 7. Nowy obowiązek podatkowy w eksporcie
 8. Przekazanie żywności na cele charytatywne bez VAT
 9. Nowy limit zwrotu za kasę fiskalną
 10. Kwartalne rozliczanie WDT
 11. Wprowadzenie magazynów konsygnacyjnych
 12. Kwartalne deklaracje VAT dla wszystkich
 13. Przeliczanie kwot wykazanych w walutach obcych
 14. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zawsze ze stawką 22%
 15. Zniesienie sankcji
 16. Po zakończeniu działalności możliwy będzie zwrot VAT dla byłych wspólników
 17. Sprzedaż nieruchomości po nowemu
 18. Zmiana przeznaczenia towaru w okresie korekty


1. Skrócenie podstawowego terminu zwrotu.

Dużym plusem jest zmiana terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ze 180 dni na 60dni od dnia rozliczenia przez podatnika, jednocześnie nie zmieniając możliwości uzyskania zwrotu w terminie szybszym tj 25 dni przy złożeniu zabezpieczenia majątkowego. Jeżeli zwrot podatku wymaga dodatkowego sprawdzenia, termin zwrotu może być dodatkowo przedłużony do czasu zakończenia toczonego postępowania wyjaśniającego. Gdy realizowana kontrola wykaże trafność zwrotu podatku, zostaje zwrócona podatnikowi należna kwota wraz z odsetkami przez urząd skarbowy. Jednak ze zwrotu w ciągu 60 dni nie skorzystają jednostki, wykonujący działalność gospodarczą w przedziale mniejszym niż 12 miesięcy chyba że złożą zabezpieczenie majątkowe. Zabezpieczenie to nie wymaga już uzasadnienia, natomiast musi wypełniać wszystkie wymienione w ustawie postulaty. Podatnicy o których mowa mogą otrzymać zwrot w ciągu 180 dni. Jedynym wyjątkiem są kwoty podatku tyczące się zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, w tym przypadku kwota może być zwrócona w okresie 60 dni.

2. Wydłużenie terminu na odliczanie VAT naliczonego.

Do teraz można było odliczać VAT naliczony w miesiącu w którym otrzymano fakture lub w miesiącu kolejnym. Obecnie, tj od 1 grudnia zostanie wydłużony czas na dokonanie odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur lub dokumentów celnych. Wg zmian będzie można odliczyć podatek naliczony w terminie otrzymania faktury vat lub w formularzu za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych. Osiągniemy dzięki temu aż 3 okresy rozliczeniowe w których możemy odliczyć VAT.

3. Będzie można odliczać podatek od towarów i usług od wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Wg obecnych przepisów płatnik nie może obniżyć kwoty podatku należnego o VAT z faktur dokumentujących wydatki nie będące kosztami uzyskania dochodu. Przepis ten jest niezgodny z uregulowaniami Unii Europejskiej. Wprowadzona zmiana pozwoli na pomniejszenie podatku vat należnego z faktur vat, nawet wtedy zakupione artykuły i usługi nie są kosztami uzyskania przychodu. Przyjmując, że wydatki te będą miały związek z procedurami opodatkowanymi.

4. Limit obrotów dla małych podatników w górę.

Zgodnie z nowymi przepisami za małego podatnika rozumie się jako przedsiębiorcę u którego wartość sprzedaży ( wraz z kwotą podatku vat) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wartości 1,2 mln euro. Przed zmianą kwota ta wynosiła 0,8 mln euro. Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, agenci, zleceniobiorcy oraz inne osoby świadczące usługi o podobnym charakterze mają limit 45 tyś. euro.

5. Prezenty o małej wartości.

Zmienił się limit dla prezentów o niskiej wartości. Uprzednio pułap wynosił 5 zł. brutto. Od 1 stycznia 2009 limit ten zostanie zwiększony 10 zł. netto.

6. VAT od importu rozliczany w deklaracji VAT.

Podatnik ma możliwość rozliczyć kwotę podatku należnego na podstawie importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstała powinność podatkowa z tytułu importu tych towarów. zmiana powoduje możliwość rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów wprost z deklaracji podatkowej, bez spłacania tego podatku w urzędzie celnym, podobnie jak przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wariant takiego rozliczenia posiadać będą tylko niektórzy podatnicy, którzy otrzymali odpowiednie pozwolenie od władz celnych i podlegają szczególnym sposobom kontrolnym. Nowością jest również deklaracja importowa, w której podatnik jest ma obowiązek do obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji importowej.

7. Nowy obowiązek podatkowy w eksporcie.

Po zmianie eksport towarów analogicznie, jak i przy transakcjach krajowych będzie tworzył się z chwila wystawienia faktury, nie później niż w siódmym dniu od wydania towaru. Do tej pory obowiązek podatkowy rozpoczynał się z chwilą potwierdzenia przez urząd celny eksportu towarów poza terytorium Wspólnoty.

8. Przekazanie żywności na cele charytatywne bez VAT.

Wprowadzono nowe zasady, dotyczące opodatkowania powierzanej żywności na cele charytatywne. Obecnie czynność ta jest opodatkowana, natomiast po nowelizacji wprowadzono do art. 43 ust.1 dotyczącego zwolnienia z VAT darmowe przekazanie produktów spożywczych przez ich producenta na rzecz organizacji dobra publicznego.

9. Nowy limit zwrotu za kasę fiskalną.

Po wprowadzeniu zmian do ustawy o VAT przedsiębiorca będzie mógł odpisać od podatku wydatki na kupno każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł (obecnie limity te wynoszą odpowiednio 50% i 2.500 zł).

10. Kwartalne rozliczanie WDT.

Jednakowo z nowymi przepisami w przypadku gdy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów będzie miała miejsce w dwóch pierwszych miesiącach odpowiedniego kwartału (np. w styczniu lub w lutym), a podatnik nie będzie posiadał dokumentów upoważniających do zastosowania stawki 0% przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres, nie musi wykazywać tej dostawy jako dostawy krajowej w miesiącu jej dokonania (w styczniu lub w lutym). Dostawę tę - jako dostawę krajową - udokumentuje dopiero w ostatnim miesiącu danego kwartału (tu: w marcu) - w przypadku braku stosownych dokumentów. Jeśli jednak dostawa będzie miała miejsce w ostatnim miesiącu danego kwartału (np. w marcu), brak dokumentów upoważniających do zastosowania preferencyjnej stawki VAT do dnia złożenia rozliczenia (tu: do 25 kwietnia) sprawia obowiązek wykazania przedmiotowej dostawy dopiero w kolejnym miesiącu (w kwietniu) ze wartością stawki |stawką] właściwą dla danego towaru w kraju, jeżeli do momentu złożenia deklaracji za ten miesiąc (do 25 maja) podatnik nie otrzyma stosownych dokumentów.

11. Wprowadzenie magazynów konsygnacyjnych.

Magazyn konsygnacyjny czyli prościej miejsce przechowywania przez podatnika UE na terytorium kraju towarów, które później pobiera z tego magazynu. Do tej pory podatnik który przemieszcza własne artykuły poza obszar kraju Wspólnoty rozlicza VAT w chwili przemieszczenia towaru. Wg nowych przepisów podatnik będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w chwili pobrania towaru z magazynu przez nabywcę.

12. Kwartalne deklaracje VAT dla wszystkich.

Obecnie z kwartalnego odliczania VAT mogli korzystać tylko mali podatnicy. Nowe zmiany tworzą taką opcję dla wszystkich podatników. Zarazem zmienia się sposób rozliczania oświadczenia kwartalnego. Podatnik ma obowiązek wpłaty w pierwszym oraz drugim miesiącu opłacanego kwartału kwoty w wysokości 1/3 właściwego powinności podatkowej wynikającej z deklaracji podatkowej za ostatni kwartał. W miesiącu rozliczającym cały kwartał podatnik rozlicza różnicę między podatkiem obliczonym, a podatkiem zapłaconym.

13. Przeliczanie kwot wykazanych w walutach obcych.

Przeliczenia na złotówki robi się wg kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, nie wliczając w to importu. Zmiana ta została już uwzględniona w programie do faktur wfirma.pl. Przed zmianami brany był pod uwagę kurs z dnia wystawienia faktury.

14. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zawsze ze stawką 22%.

Oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu będzie opodatkowane stawka 22%, niezależnie od stawki właściwej dla sprzedawanego podmiotu. Na tą chwilę w/w dostawa opodatkowana jest wg stawki odpowiedniej dla sprzedawanego budynku lub budowli.

15. Zniesienie sankcji.

Od dnia 1 grudnia 2008 zniesiona zostanie 30% sankcja VAT dla podatników którzy udokumentowali błędną kwotę podatku należnego w deklaracji. Jest to dobra informacja ponieważ Urząd Skarbowy dokonał zmiany w swoim podejsciu, dotychczas traktował w identyczny sposób podatników którzy się przypadkowo popełnili błąd i tych którzy umyślnie chcieli oszukać US.

16. Po zakończeniu działalności możliwy będzie zwrot VAT dla byłych udziałowców.

Wprowadzono sposobność zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym po zakończeniu działalności gospodarczej wspólnikom firmy nieposiadającej osobowości prawnej, jeśli zwrot ten jest konsekwencją deklaracji podatkowej za okres, w którym spółka była płatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT aktywny. Zwrot ten będzie przysługiwał byłym wspólnikom kolektywnie, chyba, że z porozumienia spółki będą wynikały inne relacje w podziale dochodu.

17. Sprzedaż nieruchomości po nowemu.

Przy sprzedaży nieruchomości, od 1 stycznia 2009, funkcja zwolnienia z VAT nie będzie zależne od tego czy budynek bedzie przeznaczony na mieszkania czy pomieszczenia użytkowe, ani od przyporządkowania obiektu do towarów używanych (towarem używanym będą jedynie ruchomości). Zwolniona z VAT objęta zostanie sprzedaż nieruchomości, jeśli między pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłyną co najmniej 2 lata|upłynie co najmniej 24 miesiące]. Możliwe jest jednak jednak prawo wyboru opodatkowania sprzedaży ww. nieruchomości (po spełnieniu dodatkowych warunków), co jednocześnie umożliwi odliczenie VAT od zakupu nieruchomości przedmiotowych. Zwolniona z VAT będzie też sprzedaż obiektów, w stosunku do których nie przysługiwało sprzedającemu prawo do odliczenia VAT naliczonego oraz jeśli nie ponosił on kosztów na ich poprawienie, w relacji do których posiadał prawo do odliczenia VAT, lub wydatki takie ponosił, lecz były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

18. Zmiana przeznaczenia towaru w okresie korekty.

W razie zmiany przeznaczenia towaru handlowego wg odnowionej ustawy występuje bezterminowy obowiązek poprawki odliczonego VAT. Dzieje się tak w przypadku jeśli np. płatnik zmienia zastosowanie towaru z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną z VAT. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku korekt określonych dla majątku trwałego wykorzystywanego przez podatnika w działalności gospodarczej. Okres korekty dla ŚT i wartości niematerialnych i prawnych to rok lub 5 lat co jest uzależnione od ich wartości, w przypadku nieruchomości jest to okres 10 lat.