Ministerstwo finansów szykuje zmiany, które będą miały na celu zwiększenie zakresu kontroli nad podatnikami. Modyfikacji ulegną przepisy Ordynacji podatkowej oraz klika ustaw, których planowany termin wejścia w życie przypada na lipiec 2014 roku.

Do najważniejszych planowanych zmian można zaliczyć poszerzenie listy przypadków, przy których nie będzie obowiązku informowania o zamiarze wszczęcia kontroli. Obecnie zakres ten obejmuje tzw. kontrolę doraźną. Będzie on poszerzony między innymi o kontrolę nad zasadnością dokonania zwrotu nadpłaty w związku ze złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty, czy zachowaniem warunków zawieszenia działalności gospodarczej.

Ponadto organy podatkowe będą miały prawo do poszerzenie zakresu kontroli o inne podatki. Dotyczyć ma to głównie sytuacji, w których urzędnik stwierdzi, że wykryte przez niego nieprawidłowości mogą mieć wpływ na inne podatki.

Wśród istotnych zmian należy również wymienić poszerzenie i doprecyzowanie katalogu wyjątków od zakazu ponownego wszczęcia kontroli. Zakaz nie będzie obejmował kontroli podatkowej niezbędnej dla przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty.

Głównym celem planowanych modyfikacji jest uproszczenie procedur podatkowych, a co za tym idzie, ułatwienie kontaktów  podatników z organami podatkowymi, a także efektywniejszy pobór podatków.