Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i osób prawnych przewiduje możliwość dokonywania jednorazowej amortyzacji środka trwałego. Amortyzacja jednorazowa przeznaczona jest dla  “małych podatników” oraz osób zaczynających prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. 

Amortyzacja jednorazowa  - kto jest do tego uprawniony

Amortyzacji jednorazowej podlegają środki trwałe określone w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT, który stwierdza, iż możliwe jest dokonanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych. Podatnik ma do tego prawo w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a wartość tych odpisów nie przekracza w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro. Warto wspomnieć, że przy określaniu limitu, o którym mowa wcześniej, nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od składników nieprzekraczających 3,5 tys. zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Według tego samego artykułu (art. 22k ust. 7) jednorazowej amortyzacji od wartości początkowej środka trwałego mogą dokonać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym założyli działalność gospodarczą, a także “mali podatnicy”. Identycznie stanowi przepis art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Określenie mały podatnik - oznacza przedsiębiorcę, u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł.

Kto nie może skorzystać z amortyzacji jednorazowej?

Istnieją pewne ograniczenia dla podatników zakładających działalność gospodarczą określone w art. 22k ust. 11, mianowicie podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch poprzednich lat, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej nie może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Ma to również zastosowanie w sytuacji, kiedy działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Podobnie jest w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych zaczynających działalność gospodarczą. Prawa do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie posiadają podatnicy, którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej. Dotyczy to również utworzenia przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 tys. euro.