Podatnicy w prowadzonej działalności często dokonują zakupu gruntu. Grunt ten będzie podlegał odmiennej ewidencji w KPiR w zależności od tego w jakim celu został zakupiony. Jeśli podatnik w ramach swojej działalności kupuje grunt jako towar, buduje na nim mieszkania bądź domy jednorodzinne, a następnie je sprzedaje, to jak powinien ująć działkę w KPiR?

Grunt jako towar

Podatnik który kupuje grunt w celu wybudowania na nim mieszkań, domów czy też lokali, które zostaną sprzedane w ramach prowadzonej działalności powinien ująć go w kolumnie 10 KPiR, czyli jako zakup towarów i materiałów. Ponieważ grunt sprzedawany będzie razem z nieruchomością to tym samym będzie elementem sprzedawanego produktu. Tak więc już w momencie jego kupna należy stwierdzić, iż będzie on towarem służącym sprzedaży łącznie z wybudowaną na nim nieruchomością.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Oznacza to, że grunt w opisanej powyżej sytuacji (traktowany jako towar) powinien zostać ujęty w KPiR w momencie zakupu w cenie nabycia na podstawie aktu notarialnego.

Co ważne, będzie on tak jak inne towary objęty spisem z natury sporządzanym na koniec roku.

Koszty uboczne zakupu

Grunt kupiony w celu wybudowania na nim mieszkań do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności powinno się zakwalifikować jako towar i zaewidencjonować w kolumnie 10 KPiR. Tak więc, koszty poniesione w związku z zakupem będą stanowiły koszty uboczne zakupu i podlegały ewidencji w kolumnie 11 KPiR. Tymi kosztami mogą być między innymi opłaty notarialne czy też podatek od czynności cywilnoprawnych.