j0309612Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wydatek poniesiony na zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, jednak nie później niż przed przekazaniem ich do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Wyjątek stanowią jedynie przedsiębiorcy, którzy powierzyli prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu.

Czy można nie zaksięgować faktury za zakup towarów w KPiR?

Wśród osób prowadzących działalność gospodarczą często pojawiają się wątpliwościami dotyczące kwestii niezaksięgowania faktury zakupowej. Otóż sprawa jest prostsza, niż mogłoby się wydawać, ponieważ takie działanie uznawane jest wedle obowiązującego prawa za zaniżenie kosztów uzyskania przychodów, a co za tym idzie zwiększenie podstawy opodatkowania. Wydawać by się mogło, że jest to postępowanie podejmowane “na korzyść” organów podatkowych, więc nie jest niepoprawne, lecz zgodnie § 11 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia przedsiębiorca nie wykazując kosztu związanego z zakupem towaru handlowego czy materiału narusza rzetelność księgi.

Zgodnie z powyższym niezaksięgowanie wydatku poniesionego na zakup towarów oraz materiałów, daje podstawy do uznania KPiR za nierzetelną, ponieważ nie odzwierciedla stanu rzeczywistego zdarzeń gospodarczych w firmie.

W jakim terminie powinno się zaksięgować fakturę za zakup towarów?

Według przepisów wszelkie koszty poniesione przez przedsiębiorstwo na zakup towarów należy księgować w KPiR na podstawie wystawionej faktury lub rachunku, zgodnie z datą ich wystawienia, jeżeli dostawa nastąpiła w tym samym dniu.

Jednak należy uważać na sytuacje, kiedy dostawa towaru nastąpi przed wystawieniem faktury. Zasada księgowania określona jest wówczas w § 16 ust. 2, który stanowi, że w przypadku, gdy przedsiębiorca otrzyma towar wcześniej niż fakturę, powinien już w momencie jego otrzymania dokonać wpisu do KPiR. Wymagany jest do tego dokładnie sporządzony opis towarów i materiałów, stanowiący podstawę zapisu księgowego, zawierający m.in.:

  • imię i nazwisko (firmę),
  • adres dostawcy,
  • ilość i rodzaj,
  • cenę jednostkową oraz wartość materiału lub towaru handlowego.

Tak stworzony spis dostarczonych towarów należy opatrzyć w podpis osoby, która przyjęła dostawę oraz przechowywany jako dowód zakupu i dołączyć do otrzymanej później faktury.

Mogą wydarzyć się sytuacje, kiedy nastąpi równica w wartości określonej w opisie towarów, porównując do kwoty wykazanej na fakturze. Powinna również zostać uwzględniona zapisem w KPiR w dniu otrzymania faktury.

Zobacz też:

lista obecności

niewykorzystany urlop

rozliczanie delegacji