Przedsiębiorca w celu prowadzenia działalności korzysta zarówno z samochodu osobowego, jak i ciężarowego. Jeśli pojazd spełnia warunki, które pozwolą na ujęcie go jako środek trwały, należy wybrać odpowiednią metodę amortyzacji. Jak wygląda amortyzacja samochodu osobowego i ciężarowego? Na to pytanie odpowiemy w tym artykule.

 

Samochód osobowy i ciężarowy jako środek trwały

Aby pojazd mógł być uznany za środek trwały, powinien spełniać łącznie określone kryteria:

- przewidywany okres użytkowania powinien wynosić więcej niż rok,

- powinien być własnością lub współwłasnością podatnika,

- nabyty bądź utworzony przez nabywcę (podatnika),

- kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia go do używania,

- środek trwały powinien być używany tylko w celach prowadzenia działalnością lub oddany do używania na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy.

Czym jest amortyzacja?

Amortyzacją nazywamy stopniowe zużycie środka trwałego, które rozciąga się w czasie. Zużycie środka trwałego jest wyrażane odpisami amortyzacyjnymi – uznajemy je za koszt podatkowy. Odpisy amortyzacyjne zaczynają być naliczane po miesiącu od przyjęcia środka trwałego do ewidencji, natomiast kończą się z chwilą, gdy suma odpisów amortyzacyjnych równa się wartości początkowej środka trwałego.

Co do zasady, amortyzacji podlegają środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł. Jednak rzeczowy składnik majątku firmy o wartości poniżej 3500 zł również może zostać ujęty jako środek trwały. Stanowi on wówczas niskocenny składnik majątku, który może podlegać amortyzacji jednorazowej. Amortyzacji jednorazowej dokonujemy w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do używania lub w miesiącu kolejnym.

Amortyzacja samochodu osobowego

W przypadku samochodu osobowego można zastosować kilka rodzajów amortyzacji.

  1. Amortyzacja liniowa charakteryzuje się stawka maksymalną 20% na rok – wówczas maksymalny okres amortyzacji wynosi 5 lat.
  2. Amortyzacja przyspieszona – stawka amortyzacji może wzrosnąć do 40%, wtedy okres amortyzacji znacznie się skraca - nawet do 2,5 roku.
  3. Jednorazowy odpis amortyzacyjny – można go dokonać, gdy wartość samochodu osobowego nie przekracza wartości 3500 zł.

Amortyzacja samochodu ciężarowego

Biorąc pod uwagę samochód ciężarowy, przedsiębiorca może wybrać jedną spośród czterech metod amortyzacji:

  1. Amortyzacja jednorazowa – gdy samochód ciężarowy spełnia definicję pojazdu ciężarowego – przedsiębiorca może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ramach pomocy de minimis. Mogą tego dokonać mali podatnicy lub przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą. Dodatkowo, w ciągu roku, odpis amortyzacyjny nie może przekroczyć 50 tys. euro. Dokonujemy go w miesiącu przyjęcia środka trwałego.
  2. Amortyzacja degresywna – stosujemy tutaj współczynnik amortyzacji 2,0, dzięki czemu amortyzacja zachodzi dwa razy szybciej. Wysoką stawkę amortyzacji stosujemy do momentu, kiedy wartość odpisów równa się części niezamortyzowanej. Wówczas amortyzacja degresywna przechodzi w liniową.
  3. Amortyzacja liniowa – podobnie jak w przypadku samochodu osobowego, stawka amortyzacji wynosi maksymalnie 20% w skali roku, wtedy okres amortyzacji wynosi 5 lat.
  4. Amortyzacja indywidualna – okres amortyzacji może wynosić najmniej 30 m-cy (2,5 roku), jednak muszą być spełnione 2 warunki: pojazd będzie ujęty w ewidencji środków trwałych po raz pierwszy oraz musi być uznany za ulepszony bądź używany.

Amortyzacja pojazdu w systemie wfirma.pl

Zakup samochodu ciężarowego lub osobowego zaksięgujemy w systemie poprzez zakładkę: WYDATKI >> DODAJ WYDATEK >> FAKTURA VAT/ FAKTURA (bez VAT) >> Rodzaj kosztu: Zakup samochodu osobowego lub Zakup samochodu ciężarowego.

Po wprowadzeniu samochodu osobowego lub ciężarowego jako środek trwały do ewidencji, plan amortyzacji jest widoczny poprzez kliknięcie na dany środek trwały w zakładce: EWIDENCJE >> MAJĄTEK >> KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH.