Klienci zawierający umowy kredytowe z bankiem dostają do podpisania oświadczenie o poddaniu się egzekucji w razie nie spłacenia zobowiązania. A więc muszą podpisać bankowy tytuł egzekucyjny (BTE), w przeciwnym razie nie uzyskają kredytu. Czym jest więc bankowy tytuł egzekucyjny, jakie są jego konsekwencje oraz czemu ma zniknąć?

Bankowy Tytuł Egzekucyjny co to takiego?

Na podstawie art 96 Prawa bankowego, banki są uprawnione do wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego, i warto wspomnieć że tylko banki mogą się nim posługiwać. BTE jest to tytuł uprawniający bank do wszczęcia na jego podstawie egzekucji, po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd. A więc w przypadku nie spłacania swoich zobowiązań bank nie musi kierować sprawy do sądu żeby ściągnąć należności od zadłużonych klientów. Każda osoba podpisująca umowę kredytową, podpisuje również “oświadczenie o poddaniu się egzekucji”. Jest ono zawarte albo w umowie albo jako osobny załącznik. Nie podpisanie tego oświadczenia skutkuje nie otrzymaniem kredytu. Oświadczenie to ma dwie cechy:

  • termin, do którego bank ma prawo wystąpić z wnioskiem do sądu o nadanie BTE klauzuli wykonalności,
  • kwotę zadłużenia, do której bank ma prawo żądać w trakcie egzekucji od dłużnika.

Bankowy tytuł egzekucyjny - co powinno zawierać

Zgodnie z Prawem bankowym, bankowy tytuł egzekucyjny powinien zawierać takie elementy jak:

  • oznaczenie banku, który wystawił BTE i na rzecz którego ma być prowadzona egzekucja,
  • oznaczenie dłużnika zobowiązanego do zapłaty,
  • kwotę zobowiązań dłużnika, wraz z odsetkami i terminami ich płatności,
  • datę wystawienia BTE,
  • oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dane roszczenia,
  • wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia,
  • pieczęć banku,
  • podpisy osób uprawnionych do działania w imieniu banku.

Warto jeszcze wspomnieć, że dłużnik o fakcie nadania klauzuli wykonalności, dowiaduje się dopiero od komornika, gdy zostaje wszczęta egzekucja. A nadanie klauzuli wykonalności przez sąd odbywa się na posiedzeniu niejawnym, o którym dłużnik nie jest informowany. w związku z tym komornik powinien poinformować dłużnika że ma on 7 dni na złożenie zażalenia od dnia doręczenia zawiadomienia.

Bankowy tytuł egzekucyjny - zmiany

Banki mając możliwość wystawiania bankowego tytułu wykonawczego są w uprzywilejowanej sytuacji. Wynika to z faktu iż sami na podstawie oświadczenia mogą wystawić tytuł egzekucyjny, a co z tym idzie rozpocząć windykację należności. W związku z tym, że dłużnicy często dowiadują się o wszczęciu egzekucji na samym końcu, wynikają z tego tytułu liczne odwołania. Jednakże często pojawiały się opinie że bankowy tytuł egzekucyjny powinien zostać zlikwidowany. Również takie wnioski trafiały do Trybunału Konstytucyjnego, który do kwietnia tego roku orzekał że BTE jest zgodny z konstytucją. Natomiast w kwietniu tego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł inaczej. Stwierdził, że przepisy dopuszczające bankowy tytuł egzekucyjny są niekonstytucyjne. A co za tym idzie ma zostać zniesiony, tylko że odroczył w czasie jego likwidację do 1 sierpnia 2016 roku. Czy to jest jednak korzystne dla klientów starających się o kredyty? Może się okazać, że nie gdyż znacznie podniesie koszty związane z kredytem jak np. opłaty za notariusza. Poza ty banki na pewno znajdą inny sposób na ściąganie wierzytelności - poprzez wystawianie weksli czy innych dokumentów.