W przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się z podatku dochodowego za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podstawę opodatkowania stanowią przychody wskazane w art. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Art. 6 uwzględnia jako przychody przede wszystkim elementy, wymienione w art. 14 ustawy o PIT. Zgodnie z tą ustawą podstawowym źródłem przychodów są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Dla czynnych podatników VAT należy również pamiętać o pomniejszeniu kwoty przychodu o wartość należnego podatku od towarów i usług.

Jako dalsze przychody z działalności, ustawodawca wymienia:

 • przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych, składników o wartości początkowej do 3500 zł (z wyjątkiem składników, których wartość nie przekroczyła 1500 zł) wartości niematerialnych i prawnych,
 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych, lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych,
 • różnice kursowe,
 • otrzymane kary umowne,
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością,
 • wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,
 • wartość zwróconych wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,
 • wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizacyjne zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, bądź ich równowartość,
 • w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek został uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów,
 • kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji lub dotycząca innych rzeczy lub praw, w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego
 • przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli była ona waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) lub pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału;
 • wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,
 • otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej,
 • wynagrodzenie płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków lub wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
 • otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością lub działów specjalnych produkcji rolnej,
 • środki zakładowego funduszu szkoleniowego w części uznanej za koszt uzyskania przychodu niewykorzystane w roku podatkowym w którym zostały wpłacone do funduszu lub w roku następnym, wykorzystane niezgodnie z przepisami albo w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego,
 • przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii,
 • środki funduszu innowacyjności w centrach badawczo rozwojowych, niewykorzystane w roku ich wpłacenia lub w kolejnym, wykorzystane niezgodnie z przepisami, lub w przypadku utraty statusu centrum badawczo-rozwojowego,
 • środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki,
 • przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałej na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub spółki.

Oczywiście, poszukując informacji na temat tego, co stanowi przychód, warto dokładnie przyjrzeć się ustawie, jako że niejednokrotnie odnosi się ona do dodatkowych, pobocznych przepisów.