Rok 2013 to rok wielu zmian, w tym m.in. dotyczące limitów, które stanowią podstawę funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Mały podatnik - od kiedy?

Art. 5a pkt. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera definicję małego podatnika. Zgodnie z tym przepisem, jest nim podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Limit ten w przeliczeniu na złote wynosi 4.922.000 zł.

Kiedy przejść z KPiR na księgi rachunkowe?

Jak wynika z art. 24a, ust. 4 ww. ustawy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy:

  • osób fizycznych,
  • spółek cywilnych osób fizycznych,
  • spółek jawnych osób fizycznych,
  • spółek partnerskich,

jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Jest to wartość 1.200.000 euro.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości kwotę tę przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Jednak w roku 2012 dzień ten przypadł w niedzielę, dlatego też należy zastosować kurs z dnia 28 września (piątek).

Uwaga!!! W tym miejscu warto zaznaczyć, iż limit dla celów ustalenia małego podatnika oraz przejścia z KPiR na księgi rachunkowe w przeliczeniu na PLN jest różny, co wynika z zastosowania kursów walut z różnych dni.

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r. wynosi 4.936.560 zł.

Do kiedy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Limit, do którego można korzystać z formy opodatkowania ryczałtem określony został w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z przepisami, limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2012, średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2012 r. wynosił 4,1020 zł.

Zatem podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody:

  • z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, a więc 615.300 zł,
  • wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro, a więc również 615.300 zł.

Ponadto podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie, pod warunkiem, że otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro, czyli 102.550 zł.

Od kiedy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Nowe limity pojawiły się również w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych. Limit obrotów dla firm uprawnionych do skorzystania z podmiotowego zwolnienia z rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej wynosi 20.000 zł.

W pierwszym momencie mogłoby się wydawać, że limit dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność nie uległ zmianie. Jednak po dokładnym zapoznaniu się z treścią nowego rozporządzenia można zauważyć, że od 2013 roku limit dla nowo rozpoczętej działalności wynosi wprawdzie 20.000 zł, jednak należy go wyliczyć proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku. W praktyce oznacza to, że limit dla nowych firm został obniżony.

Amortyzacja jednorazowa - jaki limit?

Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2013 roku oraz mali podatnicy. Mogą dokonać oni odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji, wynoszącego 50 000 euro. Zgodnie z art. 22k, ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przeliczenia na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W związku z powyższym, kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w roku 2013 wynosi 205.000 zł.