Zmiany dotyczące podatku od towarów i usług zostały oficjalnie przyjęte. Część z nich zacznie obowiązywać począwszy od roku 2013, reszta natomiast od 2014.

Do istotnych zmian dotyczących fakturowania możemy zaliczyć:

Określenia na fakturach

Do tej pory czynni podatnicy VAT posiadający NIP wystawiali faktury oznaczone jako "Faktura VAT", teraz poprzez zmianę brzmienia § 4 wystarczy samo słowo "Faktura".

Dodatkowo ulegną modyfikacji dotychczasowe oznaczenia typu: faktura VAT-marża, faktura VAT-MP. Pozostaje jedynie faktura VAT-RR (zasady i reguły bez zmian). Zamiast specjalnych oznaczeń faktur będą musiały się pojawić nazwy:

 • metoda kasowa - w przypadku małych podatników rozliczających się metodą kasową
 • procedura marży dla biur podróży
 • procedura marży – towary używane
 • procedura marży – dzieła sztuki
 • procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki itd.

Również nabywca towarów lub usług, który zakupił je od innego podatnika może sam w jego imieniu wystawić faktury dokumentujące sprzedaż czy też otrzymanie zaliczki. Takie dokumenty muszą jednak zawierać słowo "samofakturowanie".

W przypadku sprzedaży towarów lub usług, dla których do rozliczenia podatku VAT jest zobowiązany nabywca, faktura powinna zawierać określenie "odwrotne obciążenie".

Przy sprzedaży, dla której stosowana jest stawka "zw" należy dodatkowo podać podstawę prawną, uzasadniającą zwolnienie z VAT.

WAŻNE!!!!

Nie będzie już obowiązku zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturach dotyczących zakupu paliwa.

Faktura uproszczona

W przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwoty w fakturze określone są w euro), faktura może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy zmieniającej ustawę o VAT oraz pkt 8, 9 i 11 -14 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MF w sprawie wystawiania faktur, pod warunkiem, że będzie zawierać dane pozwalające na określenie kwoty podatku wg poszczególnych stawek VAT.

Dane jakie nie są wymagane na fakturze uproszczonej:

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • miary i ilości dostarczanych towarów lub zakresu wykonywanych usług;
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);
 • kwoty podatku od sumy sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Faktury wewnętrzne

Faktury wewnętrzne mają zostać wyeliminowane, gdyż nie są zgodne z unijnymi regulacjami. Czynności, które do tej pory były nimi dokumentowane (m.in. nieodpłatne przekazanie), będą mogły być rozliczane innymi dokumentami. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2014 r. Przez najbliższy rok (2013) natomiast podatnicy nadal będą mogli wystawiać faktury wewnętrzne, ale nie będzie to obowiązkowe.

Pozostawienie not korygujących

Początkowo projekt zmian nie obejmował dokumentu jakim jest nota korygująca. Podkomisja przywróciła go dodając odpowiedni przepis.

Faktura elektroniczna

Jak wynika z definicji e-faktury określonej w ustawie należy przez nią rozumieć fakturę wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. To podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury, niezależnie od tego czy wystawiono ją w formie papierowej czy elektronicznej.

Autentyczność pochodzenia, integralność oraz czytelność treści faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

 • Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.
 • Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

 • bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
 • elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

W dalszym ciągu stosowanie faktur elektronicznych podlega akceptacji odbiorcy faktury, choć przepisy liberalizują obowiązujące w tym zakresie wymogi. Odchodzi się od obowiązku wyrażania formalnej zgody na ten rodzaj przesyłu, pozostawiając te kwestie całkowicie w gestii umownej stron. Zmiany w tym zakresie oznaczają, że np. za akceptację należy również uznać tzw. akceptację dorozumianą, np. konsument otrzymując fakturę w tej formie, reguluje płatności z nich wynikające.

W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie kilku faktur elektronicznych dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane.

Duplikaty

Zakres ten pozostaje niezmienny w przypadku gdy faktura lub faktura korygująca ulegnie zniszczeniu albo zaginie. Podatnik na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w egzemplarzu tej faktury lub faktury korygującej, będącej w posiadaniu podatnika.

Dodatkowo musi zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jego wystawienia.

Korekty

Przepisy w tej kwestii również nie uległy modyfikacji. Stanowią odzwierciedlenie regulacji obowiązujących w tym zakresie w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie faktur.