Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z podmiotowego lub przedmiotowego zwolnienia z VAT, są zobowiązani, na prośbę klienta, do udokumentowania wykonanej transakcji sprzedaży za pomocą rachunku. Poprawne wystawienie takiego dokumentu wiąże się z zachowaniem ustawowo określonych terminów oraz z umieszczeniem na nim obligatoryjnych elementów. Co powinien zawierać poprawnie wystawiony rachunek?

Elementy, jakie powinny znaleźć się na rachunku określone zostały w  rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącym m.in. zakresu danych, jakie mają być zawarte na takich dowodach sprzedaży. Zgodnie z par. 14 ust. 1 ww. rozporządzenia na dokumencie tym wystawca powinien zamieścić:

  • imiona i nazwiska (nazwę bądź firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego, bądź wykonawcy i odbiorcy usługi,
  • datę wystawienia,
  • kolejny numer rachunku,
  • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonywanych usług oraz ich ceny jednostkowe,
  • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Co ważne, powyższy katalog nie jest zamknięty. Oznacza to, że poza obowiązkowymi elementami wystawca może na dokumencie umieścić dodatkowe zapisy.

Od 2011 roku nie ma już obowiązku zamieszczania na rachunku określenia “Oryginał” oraz “Kopia”, a także czytelnego podpisu i pieczęci wystawcy. W praktyce jednak elementy te nadal funkcjonują.

Zobacz też:

wynagrodzenia kalkulator

pro forma